Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-18/05-01/84
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 14.11.2005
Tumačenje odredaba članka 13. stavka 2. točaka 6. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak - mišljenje
Od Sindikata metalaca Hrvatske, Sindikalne podružnice Končar - Energetski transformatori iz Zagreba, Josipa Mokrovića 6, primili smo upit u svezi tumačenja odredaba članka 13. stavka 2. točaka 6. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak, te su u svezi s tim postavljena slijedeća pitanja: tko su osobe s invaliditetom koje imaju pravo na potporu zbog invalidnosti te koje dokumente moraju priložiti da bi ostvarile to pravo; tko su članovi uže obitelji radnika; tko spada u druge pretke i potomke u izravnoj liniji?
Odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
U skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom 1. podtočkom 1.2. Zakona o porezu na dohodak, primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina, smatraju se primicima od nesamostalnog rada, ukoliko ih poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa.
U članku 13. stavku 2. točkama 6. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: 6. potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje,
8. potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kuna.

U članku 36. stavku 8. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da se osobama s invaliditetom, u smislu ovoga Zakona, smatraju fizičke osobe - porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje.
Člankom 36. stavkom 7. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se uzdržavanom djecom smatraju djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Drugim uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovoga bračnog druga, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni drugovi za koje porezni obveznik plaća alimentaciju i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.
Iz navedenog proizlazi slijedeće:
Pravo na potporu zbog invalidnosti radnika imaju osobe s invaliditetom u skladu s člankom 36. stavkom 8. Zakona o porezu na dohodak, a pravo se može utvrditi na temelju rješenja o invaliditetu ili tjelesnom oštećenju ili putem Obrasca PK u koji su uneseni podaci o invaliditetu radnika.
U skladu s navedenim odredbama, prilikom isplate potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, članovima uže obitelji radnika smatraju se bračni drug, roditelji, roditelji bračnog druga, djeca, drugi preci i potomci u izravnoj liniji, usvojena djeca i djeca na skrbi te punoljetna osoba kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu. Drugim precima i potomcima u izravnoj liniji smatraju se djedovi, bake, unuci, pradjedovi, prabake, praunuci.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu