Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/04-01/1478
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 11.07.2005
Stipendije koje isplaćuje zaklada
Od Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg JJ. Strossmavera 4, primili smo upit koji se odnosi na tumačenje propisa o oporezivanju dohotka po osnovi stipendija koje ta Zaklada namjerava isplaćivati tuzemnim i inozemnim znanstvenicima, u okviru programa „PostDoc". Svrha toga programa jest povećanje istraživačkog standarda na sveučilištima i institutima u Republici Hrvatskoj, prijenos i uspostavljanje novih tehnologija i podizanje istraživačkih kompetencija u industriji i javnom sektoru Republike Hrvatske. Nastavno odgovaramo.
Nacionalnu zakladu za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu:"Zaklada") osnovala je Republika Hrvatska i to na temelju Zakona o nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 117/01). Prema odredbama članka 3. toga Zakona Zaklada je osnovana sa svrhom promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj s temeljnim ciljem osiguranja gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja. U skladu s tim Zakonom Zaklada osigurava potporu znanstvenih, visoko-obrazovnih i tehnologijskih programa i projekata te poticanje međunarodne suradnje na području visokog školstva, u što je uključena i pomoć u realizaciji znanstvenih programa od posebnog interesa u području fundamentalnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja. Osim toga, Zaklada posebice financira programe visokog obrazovanja koji rezultiraju inovacijama i patentima, programe znanosti i tehnologijskog razvoja, dodjeljuje školarine nadarenim studentima (diplomantima i poslijediplomantima) te posebno mlađim i istaknutim znanstvenicima i stručnjacima u gospodarstvu i znanstvenim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske.
Prema članku 10. toga Zakona osnovnu imovinu Zaklade uplatilo je u vrijeme osnivanja Ministarstvo znanosti i tehnologije, a sredstva osnovne imovme~je iz proračuna osigurala Republika Hrvatska kao osnivač Zaklade. U poslovanju je Zaklada prikupila dodatna sredstva za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća i to izravno iz državnog proračuna ili posredno iz proračuna, a preko tadašnjeg Fonda za razvoj i zapošljavanje.
Iz predmetnog upita, a i navedenog Zakona na temelju kojega je Zaklada osnovana, proizlazi daje jedna od zadaća i svrha te Zaklade dodjela stipendija i školarina za programe i u okviru ciljeva za koje je osnovana.
Odredbama članka 10. točka 13. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije studenata za redovno školovanje na višim i visokim školama i fakultetima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu i to bez obzira na visinu tih stipendija te na osobu primatelja stipendije, a koji se za svrhe oporezivanja može smatrati rezidentom ili nerezidentom.
Ako su sredstva za tu namjenu planirana u državnom proračunu, stipendije ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim puteni proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu