Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:121-11/05-01/3
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 22.04.2005
Oporezivanje otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza
Od "A" d.o.o. primili smo upit o oporezivanju otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza. U upitu se navodi da je "A" trgovačko društvo koje je osnovao "B" d.o.o. kao jedini osnivač, uz obvezu preuzimanja radnika. S danom preuzimanja radnika 01.01.1995. godine "A" je preuzela, u neizmijenjenom obliku i opsegu, sva prava preuzetih radnika stečena radom u "B", a posebno prava u svezi s otkazom, otkaznim rokovima i otpremninama. Stoga "A" moli za mišljenje može li se ukupni staž ostvaren u "B" i "A" smatrati radom kod jednog poslodavca, u svezi obračuna poreza na dohodak kod otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza.
Članak 10. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04) propisuje da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. (plaća po osnovi nesamostalnog rada) ovoga Zakona, po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatite!} primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Prema članku 2. stavak 2. točka 20. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/05 i 14/05), u skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: - otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.
Člankom 113. Zakona o radu (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 137/04) propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz). Poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopuštenje samo ako poslodavac ne može zaposliti radnika na nekim drugim poslovima. Pri odlučivanju o poslovno i osobno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Poslovno ili osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može obrazovati ili osposobiti radnika za rad na nekim drugim poslovima, odnosno ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da obrazuje ili osposobi radnika za rad na nekim drugim poslovima.
Člankom 125. stavkom 1. Zakona o radu utvrđeno je pravo na otpremninu na slijedeći način: radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnoga rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnoga neprekidnoga trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.
Članak 136. Zakona o radu propisuje da se na novog poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Radnik čiji je ugovor o radu prenesen na način iz stavka 1. ovoga članka zadržava u svezi s otkazom, otkaznim rokovima, otpremninom i drugim pitanjima iz radnog odnosa sva prava koja je stekao do dana prijenosa ugovora o radu.
Slijedom navedenog, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz Zakona o radu, ukupno ostvareni staž ostvaren u "B" i "A" može se smatrati radom kod jednog poslodavca pri obračunu poreza na dohodak kod otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu