Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:121-10/05-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 21.01.2005
Oporezivanje nagrada
Na upit Doma zdravlja MUP-a, u svezi s oporezivanjem jubilarnih nagrada za ukupan radni staž radnicima Doma zdravlja koje će biti isplaćene radnicima u 2005. godini a odnose se na razdoblje od 1. siječnja 2002. do 14. travnja 2004. godine, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje.
Člankom 10. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) Zakona o porezu na dohodak, propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Člankom 2. stavak 2. točka 12. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/05), propisano je da se propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna, 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna, 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna, 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna, 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna, 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna i za 40 godina radnog staža do 5.000,00 kuna.
Člankom 45. stavak l. i 2. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da se kod dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine ili sam porezni obveznik. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada se obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate.
Iz navedenoga proizlazi, da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju primici isplaćeni iznad iznosa propisanih člankom 2. stavak 2. točka 12.
Pravilnika o porezu na dohodak, pa je isplatitelj dohotka obvezan na više isplaćene svote navedenih primitaka obračunati propisane poreze i doprinose u trenutku isplate.
To znači da se jubilarne nagrade iz predmetnog upita mogu bez porezno isplatiti u 2005. godini ali ukupno do iznosa propisanih člankom 12. stavak 2. točka 12. Pravilnika o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu