Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/07-01/1300
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 18.09.2007
Porezni tretman osigurane svote koja se isplaćuje fizičkoj osobi

Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman isplate osigurane svote fizičkoj osobi. Postavljeno je pitanje jesu li oporezive periodičke konstantne, vremenski ograničene isplate, koje na temelju jednokratne uplate hrvatskom osiguravajućem društvu to društvo isplaćuje osiguraniku fizičkoj osobi, ako jednokratno uplaćena premija osiguranja nije kod uplate iskorištena kao porezna olakšica. Nastavno odgovaramo.

Člankom 9. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici fizičkih osoba po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine odnosno primici po osnovi životnog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja smatraju se dohotkom ako su premije toga osiguranja bile porezno priznati izdatak.

Odredbama članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da je dohodak razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju.

U skladu s člankom 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak izdacima pri utvrđivanju dohotka rezidenata između ostalih se smatraju i tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do visine 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, a najviše do visine određene člankom 36. stavak 26. istoga Zakona. Ako je poreznom obvezniku tijekom razdoblja trajanja osiguranja dohodak ostvaren iz bilo kojega izvora propisanog člankom 5. Zakona o porezu na dohodak, umanjivan pod propisanim uvjetima i do propisanih iznosa za izdatke po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja sa obilježjem štednje te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, pri isplati (jednokratnoj ili u dužem vremenskom razdoblju) osigurane svote tom se poreznom obvezniku utvrđuje dohodak od osiguranja iz članka 31. toga Zakona koji podliježe oporezivanju na način propisan člankom 52. istoga Zakona.

Dakle, navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak propisano je da ako uplaćene premije životnog osiguranja sa obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja nisu tretirane kao izdaci koji su umanjivali ostvareni dohodak fizičke osobe u poreznim razdobljima trajanja osiguranja, osigurana svota koju osiguravatelj isplaćuje toj fizičkoj osobi kao osiguraniku, ne smatra se oporezivim primitkom te fizičke osobe.

Povratak na prethodnu stranicu