Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/06-01/904
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 06.11.2006
Porezni tretman potpora zbog elementarnih nepogoda

 Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo dostavio nam je upit koji se odnosi na porezni tretman potpora zbog uništenja i oštećenja poljoprivrednih kultura izazvanih različitim elementarnim nepogodama (tučom, mrazevima, sušom, poplavama i drugim). U upitu je navedeno da je zbog tuče koja je zahvatila jugoistočni dio grada,  Stručno povjerenstvo Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo izvršilo uviđaj na terenu, te procijenilo štetu po zahvaćenim zonama i kulturama, koristeći kriterije iz Metodologije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Narodne novine' broj 96/98). Procijenjenu štetu potvrdilo je Povjerenstvo grada za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te se trenutno prikupljaju prijave za naknade štete na poljoprivrednim kulturama. Sredstva za naknadu štete bit će isplaćena iz Proračuna grada  s namjenske pozicije - prevencija i ublažavanje šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama te iz tekuće pričuve Proračuna- nepredviđeni i nedovoljno predviđeni rashodi, pa je postavljeno pitanje poreznog tretmana isplate naknade štete po toj osnovi fizičkim osobama. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 9. stavak 2. točka 2.1. podtočka 2.1.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine' broj 177/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju ni primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni primici po posebnim propisima, u okviru kojih ni potpore zbog uništenja i štećenja imovine zbog elementarnih nepogoda.

Člankom 9. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da ako su primici iz stavka 2. i 3. istog članka toga Zakona u svezi sa ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavak 2. toga Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom.


S obzirom da će se u predmetnom slučaju potpore zbog elementarne nepogode koja je prouzročila štete na poljoprivrednim kulturama isplaćivati fizičkim osobama na način i prema kriterijima koji su propisani Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a koja je donesena na temelju članka 26. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine' broj 73/97), to se isplaćene potpore za tu svrhu ne smatraju dohotkom i ne podliježu obvezi obračuna i uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

U skladu s člankom 61. Zakona o porezu na dohodak  grad je kao isplatitelj potpore poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak ukupan iznos potpore (bez obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za obvezna osiguranja) obvezan doznačiti na njihov žiro račun otvoren kod organizacije ovlaštene za platni promet.

Povratak na prethodnu stranicu