Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/06-01/248
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 28.04.2006
Porezni tretman naknada fizičkim osobama što ih isplaćuju sudovi
Od Županijskog suda "A" primili smo upit broj; R-13/06
od 24. veljače 2006. godine koji se odnosi na porezni tretman isplate naknada nužnih troškova
i troškova obrane fizičkim osobama koje su bile optuženici i protiv kojih je postupak vođen
pred sudom obustavljen ili je donesena odbijajuća odnosno oslobađajuća presuda. Fizičke
osobe imaju u tom pravo na naknadu nužnih troškova i to na temelju rješenja koje
donosi sud pred je postupak vođen. Nadalje, postavljen je i upit poreznog tretmana
naknade svjedocima u postupcima pred sudom (dnevnica, naknade za putne troškove,
naknade za nužne naknade za kilometražu, naknade za noćenje i za troškove prehrane
zbog izbivanja mjesta prebivališta svjedoka više od 8 sati). Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 9. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne usluge, a između ostalih u točki 2.5. stavka 2. članka 9. toga Zakona ni odštete koje nisu u svezi s gospodarskom djelatnošću, osim ako ti primici (odšteta) nisu u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavak 2. Zakona, u kojem slučaju se; prema članku 9. stavak 4. toga Zakona smatraju oporezivima.
U predmetnom slučaju naknade za stvarno nastale nužne troškove i troškove obrane fizičkih osoba optuženika, koji se na temelju rješenja suda isplaćuju tim fizičkim osobama zbog obustavljanja sudskog postupka ili zbog donošenja odbijajuće odnosno oslobađajuće presude, nisu primici koji su u svezi s gospodarskom djelatnošću odnosno ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavak 2. Zakona tih fizičkih osoba, te se stoga ne smatraju dohotkom i ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
Odredbama članka 10. točka 11. Zakona o porezu na dohodak i članka 7. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak (,.Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. istog Zakona ili ne ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz, članka 32. istog Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanih iznosa. Neoporezivi primici iz članka 13. stavak 2. točke 1., 2., 5., 13. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak odnose se na službena putovanja tih osoba za potrebe tih neprofitnih organizacija.
Za svrhe oporezivanja neprofitnim organizacijama smatraju se ustanove, tijela državne uprave, predstavnička i izvršna tijela državne vlasti i jedinica i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi.
U skladu s navedenim porez na dohodak ne plaća se na naknade za troškove službenih putovanja koje sud isplati fizičkim osobama koje su svjedoci u postupcima koje ti sudovi vode, ako u sudu ne ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada i/ili drugi dohodak, a pod uvjetima i na način propisan člankom 13. stavak 2. točke 1., 2.., 5., 13. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak.
Međutim, ako sud svjedocima isplaćuje druge vrste naknada, kao što je na primjer naknada za izgubljenu zaradu, naknadu za troškove prehrane, nagrade i slično, radi se o primicima koji se ne smatraju neoporezivim prema članku 9. Zakona o porezu na dohodak i nisu oslobođeni oporezivanja pod uvjetima i na način propisan člankom 10. istog Zakona, zbog čega se radi o primicima od kojih se u skladu s člankom 32. stavak L, stavak 3. točka 11. i stavak 4. Zakona o porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak koji podliježe oporezivanju na način propisan člankom 48. istog Zakona.
U tom slučaju sud može svjedocima u skladu s člankom 7. stavak 6, Pravilnika o
porezu na dohodak neoporezivo isplatiti i naknade za službena putovanja i naknade za
prijevoz iz članka 13. stavak 2. točke 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak, pod uvjetom da
računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja- neprofitnu
organizaciju, u konkretnom slučaju na sud.
Povratak na prethodnu stranicu