Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/05-01/1443
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 02.12.2005
Porezni tretman isplata obeštećenja po izvansudskoj nagodbi
Od Hrvatske narodne banke, 10002 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman isplata radnicima po izvansudskoj nagodbi. U upitu je navedeno da je u mjesecu studenom 2005. godine postignuta izvansudska nagodba sa dvoje bivših zaposlenika prema kojoj će im se isplatiti određeni iznos naknade na ime obeštećenja za povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog odnosno ovršnog zahtjeva, a vezano za sudske sporove koje su pokrenuli radi neisplaćene naknade za prekovremeni rad, ostvaren za vrijeme radnog odnosa u razdoblju od 1986. do 1990. godine. U tužbenom zahtjevu naknada za prekovremeni rad iskazana je u neto iznosu. Iznos obeštećenja iz nagodbe ugovoren je kao iznos koji se jednokratno isplaćuje bivšim zaposlenicima. Postavljeno je pitanje smatra li se isplaćeno obeštećenje primitkom koji se ne oporezuje. Nastavno odgovaramo.
Člankom 9. stavak 2. točka 2.5. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni odštete koje nisu u svezi sa gospodarstvenom djelatnošću.
U predmetnom slučaju bivši poslodavac se na temelju izvansudske nagodbe obvezao platiti određen novčani iznos zbog odustajanja bivših radnika od tužbenog zahtjeva za isplatu naknade (plaće) za prekovremeni rad, iz čega se zaključuje da se radi o isplati koja jest u svezi sa gospodarstvenom djelatnosti, a na što upućuju i odredbe članka 9. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak.
Člankom 14. stavak 1. točka 1. podtočka 1.1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a između ostalih i plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućtnTrađom p<rosnovi^adašnjegTadnogudnosa.

U skladu s člankom 11. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 95/05) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi priljevi koji radniku u novcu ili u naravi pritječu na temelju rada po osnovi radnog odnosa, a prema članku 14. stavak 1. točka 1. i članku 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak. Plaćom se smatraju svi priljevi u novcu ili u naravi koji fizičkoj osobi pritječu po osnovi prijašnjeg radnog odnosa, bez obzira na sadašnji status te osobe (umirovljenik ili neki drugi status) i to ako se radi o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa i možebitnim drugim isplatama na koje je radnik imao pravo u vrijeme toga radnog odnosa (božićnica, nagrada i to za godinu u skladu s člankom 13. istog Pravilnika neovisno kada je u toj godini prestao radni odnos odnosno raskinut ugovor o radu).
U konkretnom slučaju bivši poslodavac na temelju postignute izvansudske nagodbe isplaćuje određeni dogovoreni iznos, temelj kojega su utužene neisplaćene naknade za prekovremeni rad (neto), ostvarene za rad za vrijeme trajanja radnog odnosa fizičkih osoba-bivših radnika.
Iz navedenih odredbi propisa o porezu na dohodak proizlazi da se za svrhe oporezivanja predmetne isplate trebaju smatrati primicima fizičkih osoba za rad u vrijeme trajanja radnog odnosa odnosno primicima koji fizičkim osobama pritječu po osnovi prijašnjeg radnog odnosa, a iz članka 14. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak te stoga podliježu oporezivanju na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada iz članka 45. stavci 1., 2., 4. i 5. toga Zakona.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu