Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:110-01/05-01/3
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 25.07.2005
Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - naknade za rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju - mišljenje
Od Udruge osoba s invaliditetom Split iz Splita, Kliska bb, primili smo peticiju za ispravljanje pogrešaka u načinu obračuna i isplate naknada za skraćeno radno vrijeme roditelja djece s težim smetnjama u razvoju. Porezna uprava je u više navrata usmenim, a i pisanim putem odgovarala na upite u svezi s tim naknadama, a sadržaj tih odgovora je sljedeći.
Člankom 9. stavak 2. točka 2.1.2. i 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04), propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih i primici po posebnim propisima i to socijalne potpore i primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina.
Iz navedenoga proizlazi da se primici isplaćeni po posebnim propisima, ne smatraju dohotkom, pa se stoga od tih primitaka ne utvrđuje i ne plaća porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.
Naknade plaće za skraćeno radno vrijeme zbog djece s težim smetnjama u razvoju, što se isplaćuju u sustavu socijalne skrbi, ne podliježu tom oporezivanju, jer se radi o primicima po propisima o socijalnom osiguranju.
Člankom 9. stavak 1.12. Pravilnika o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta (Narodne novine, broj 92/03), propisano je da roditelj koji radi polovicu punog radnog vremena ima pravo na naknadu plaće za preostalo vrijeme do punog radnog vremena u koju bi ostvario da radi u punom radnom vremenu. Naknadu roditelju isplaćuje centar za socijalnu skrb na temelju potvrde poslodavca o isplaćenoj plaći, odnosno plaći koja je trebala biti isplaćena roditelju za rad u polovici punog radnog vremena ili potvrde nadležne službe mirovinskog osiguranja.
Iz naknade plaće za drugu polovicu radnog vremena koja se roditelju isplaćuje u skladu sa Pravilnikom o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, u praksi se ne obračunava i ne uplaćuje porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, što znači da se prigodom svake isplate te naknade pravilno primjenjuje Zakon o porezu na dohodak.
Primjedbe koje se upućuju na način utvrđivanja te naknade, u smislu da je njena visina za isplatu umanjena za iznos poreza na dohodak i pripadajućeg prireza porezu na dohodak, ne odnose se na primjenu poreznih propisa, jer se iznos predmetne naknade utvrđuje prema propisima o socijalnom osiguranju.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu