Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-18/05-01/15
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 06.04.2005
Porez na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu
Na upit "A", koji se odnosi na oporezivanje dividendi iz inozemstva koje će u 2005. godini biti isplaćene fizičkim osobama koje su rezidenti Republike Hrvatske, u nastavku odgovaramo:
Člankom 9. stavkom 1. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005. godine, propisano je da se dohotkom ne smatraju primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu.
Odredbama članka 68. stavka 2. Zakona propisano je da se, iznimno od članka 30. Zakona, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se nakon početka primjene Zakona, oporezuju po stopi od 15 %. Navedena odredba članka 68. Zakona u svezi je sa člankom 30. Zakona, kojim se propisuje utvrđivanje dohotka od kapitala, što znači da se radi se o dohotku čiji je izvor u primicima od kapitala.
Odredbama članka 51. Zakona propisano je utvrđivanje predujmova poreza na dohodak od kapitala. Obzirom da se dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 68. stavka 2. Zakona smatraju dohotkom od kapitala, podliježu plaćanju predujmova poreza na dohodak od kapitala po stopi od 15 % i to, sukladno članku 51. Zakona, kao porez po odbitku odnosno isplatitelji primitaka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju predujmove poreza istodobno s isplatom primitka bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona odnosno sam porezni obveznik (rezident) u roku od osam dana od dana isplate dividende ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, koju mu isplaćuju inozemni isplatitelji.

Dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 68. stavka 2. Zakona, koji se smatraju dohotkom od kapitala, a koje rezident ostvari u inozemstvu bez posredstva tuzemnog isplatitelja, smatraju se prema članku 37. stavku 4. inozemnim dohotkom za koji je, prema članku 39. stavku 2. Zakona, propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave. Rezident koji je ostvario dohodak izravno iz inozemstva obvezan je, u skladu s člankom 39. stavkom 5. Zakona u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a prema članku 5. Zakona.
Člankom 37. stavkom 4. Zakona propisano je da ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu (inozemni dohodak) i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak. Način uračunavanja inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak propisuje se provedbenim propisom na temelju članka 64. stavka 13. Zakona.
Po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 68. stavka 2. Zakona, koji se smatraju dohotkom od kapitala prema članku 30. Zakona, a koje porezni obveznik ostvari u tuzemstvu i na koje je plaćen predujam poreza na dohodak na propisani način, porezni obveznik, sukladno članku 40. stavku 1. točki 3. Zakona, nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu pod uvjetom da istu nije obvezan podnijeti prema članku 39. Zakona.
Temeljem iznesenog, pri oporezivanju inozemnih dividendi rezidenata ne može se postupati prema mišljenju Porezne uprave - Središnjeg ureda, Klasa: 410-01/02-01/346, ur.br.: 513-07/02-2 od 21. svibnja 2002. godine, već prema odredbama Zakona koje se primjenjuju od 1. siječnja 2005. godine.
Nadležna ispostava Porezne uprave ovaj će odgovor proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu