Porez na dohodak - Porezne stope
Broj klase:410-01/10-01/55
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-1
Zagreb, 27.01.2010
Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za nerezidente

               Primili smo upit osobe 'A', vezano uz obračun prireza porezu na dohodak u slučaju kad je porezni obveznik nerezident koji u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, ali je obveznik plaćanja poreza na dohodak za ostvarene primitke po osnovi djelatnosti novinara odnosno upit da li su nerezidenti obveznici plaćanja poreza na dohodak. U nastavku odgovaramo.

 

            Člankom 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08) propisano je što se smatra prebivalištem i uobičajenim boravištem u smislu toga Zakona:

 

            a) Porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu. 

 

             b) Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine. 

 

            Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak svoju osnovu ima u Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04 i 73/08) koji u članku 8. stavku 2. propisuje da se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima.

 

            Člankom 30a. stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-odluka USRH i 73/08) propisano je da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi koju utvrdi općina ili grad i pripada općini ili gradu na području kojih je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza.

 

             Temeljem navedenog, obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su osobe koje na području određenog grada ili općine koja je tu obvezu propisala imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, koje se za porezne potrebe određuje prema Općem poreznom zakonu, stoga porezni obveznik koji u Republici Hrvatskoj nema niti prebivalište niti uobičajeno boravište nije obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak. Međutim, porezni obveznici koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, a ostvaruju dohodak koji, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, podliježe oporezivanju, moraju plaćati i prirez (ukoliko je jedinica lokalne samouprave propisala obvezu prireza), neovisno o tome što se u slučajevima kada je u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja mogu smatrati i rezidentom neke druge države.

 

             Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu