Porez na dohodak - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/05-01/1367
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 04.07.2006
Novčana potpora obitelji umrlog radnika kao dohodak ostvaren iz inozemstva

Od društva "A" primili smo upit o poreznom tretmanu novčane potpore obitelji umrlog radnika (troje malodobne djece), koja će se isplaćivati temeljem odluke poslodavca u mjesečnom iznosu od 180 eura mjesečno, sve do navršene 18. godine djece. Kako je poslodavac u vlasništvu strane tvrtke sa sjedištem u Republici Austriji, potpora će se isplaćivati iz privatne zaklade u Republici Austriji, koja je osnovana za ovakve slučajeve. Na iznos od 180 eura mjesečno bit će obračunat i obustavljen porez u visini od 25 %, te će se neto iznos doznačiti na žiro-račun supruge umrlog radnika u tuzemstvu.

Odredbama članka 6. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) te članka 4. stavaka 2. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da je osnovica poreza na dohodak rezidenta ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona. Pri utvrđivanju oporezivih dohodaka, odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i višestranih međudržavnih ugovora ili sporazuma imaju prednost pred odredbama tuzemnoga Zakona.

Članak 37. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisuje da se porez plaćen u inozemstvu uračunava na propisani način u tuzemni porez na dohodak, ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu (inozemni dohodak) i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak. Člankom 82. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se u inozemstvu plaćen porez iz dohotka rezidenta, koji prema tuzemnim propisima podliježe oporezivanju u tuzemstvu, uračunava u tuzemni porez na dohodak, ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili višestranim međudržavnim ugovorima i sporazumima nije drukčije određeno. Porez plaćen u inozemstvu može se uračunati samo na temelju potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili na temelju potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu. Inozemni porez može se uračunati samo ako odgovara tuzemnom porezu na dohodak, i to do visine obračunanog tuzemnog poreza na inozemni dohodak. Iznosi dohotka i poreza plaćenog u inozemstvu preračunavaju se u kune primjenom srednjeg tečaja iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan plaćanja poreza. Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak obavlja se u godišnjem obračunu poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave.

Člankom 23. stavkom 1. Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ("Narodne novine" -Međunarodni ugovori broj 3/01) propisano je da se dvostruko oporezivanje izbjegava na slijedeći način: kada rezident Hrvatske ostvari dohodak ili posjeduje imovinu koji, u skladu s odredbama ovog Ugovora, mogu biti oporezivani u Austriji, Hrvatska će odobriti kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta iznos koji je jednak porezu na dohodak plaćen u Austriji.

Prema članku 39. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak te članku 85. stavku 1. točki 3. i stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak, godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi rezident ako dohodak iz članka 5. ovoga Zakona ostvari izravno iz inozemstva. Porezni obveznik koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak iz članka 5. Zakona u poreznom razdoblju, osim dohotka iz članka 41. Zakona za koji je propisano da se godišnja porezna prijava ne može podnijeti.

Slijedom navedenog, porezni obveznik - supruga je obvezna podnijeti godišnju poreznu prijavu, ako ostvari dohodak iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak izravno iz inozemstva, te je u godišnjoj poreznoj prijavi dužna iskazati ukupno ostvareni dohodak iz članka 5. Zakona u poreznom razdoblju, osim dohotka iz članka 41. Zakona. Za porez plaćen u inozemstvu potrebno je priložiti potvrdu inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrdu za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu. Porez plaćen u Austriji može se uračunati u tuzemni porez na dohodak kao odbitak od poreza na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu