Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/07-01/841
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 12.06.2007
Plaćanje predujmova poreza na dohodak u RH iz inozemnog dohotka ostvarenog u državi ugovornici

Od društva 'A' primili smo upit koji se odnosi na obvezu hrvatskog rezidenta koji tijekom poreznog razdoblja dohodak ostvaruje nesamostalnim radom izravno u Bosni i Hercegovim, da u Republici Hrvatskoj plaća iz toga dohotka predujmove poreza na dohodak tijekom istoga poreznog razdoblja. Nastavno odgovaramo.

U skladu s člankom 140. Ustava Republike Hrvatske ('Narodne novine' broj 41/01-pročišćeni tekst) međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu sa Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona.

Od 1. siječnja 2006. godine Republika Hrvatska primjenjuje sa Bosnom i Hercegovinom Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ('Narodne novine' - Međunarodni ugovori, broj 2/05). U skladu s člankom 15. stavak 1. toga Ugovora plaće i druga slična primanja koja rezident države ugovornice ostvari nesamostalnim radom, oporezuju se samo u toj državi, osim ako je riječ o nesamostalnom radu u drugoj državi ugovornici. Ako se radi o takvom nesamostalnom radu, pri čemu nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 2. članka 15. toga Ugovora, primanja koja se od toga ostvaruju mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

U skladu s navedenim odredbama članka 15. stavak 1. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, koji je iznad hrvatskih propisa o porezu na dohodak, plaće i druga slična primanja koja rezident Republike Hrvatske ostvari nesamostalnim radom u Bosni i Hercegovini, a po osnovi radnog odnosa zasnovanog sa poslodavcem u toj državi, može oporezivati Bosna i Hercegovina i oporezuje ih u skladu sa svojim propisima.

Posljedica tih propisa jest da rezident Republike Hrvatske koji u poreznom razdoblju ostvaruje plaće nesamostalnim radom u Bosni i Hercegovini za poslodavca koji je rezident te države i po toj osnovi, u skladu s odredbama članka 15. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, plaća porez u toj državi kao državi izvora dohotka, ne plaća predujam poreza na dohodak iz tih plaća u državi rezidentnosti odnosno u Republici Hrvatskoj.

U skladu sa člankom 24. stavak 1. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji Republika Hrvatska primjenjuje sa Bosnom i Hercegovinom, ako rezident države ugovornice ostvaruje dohodak koji, u skladu s odredbama toga Ugovora, može biti oporezivan u drugoj državi ugovornici, prvospomenuta država ugovornica će kao odbitak od poreza na dohodak toga rezidenta, odobriti iznos jednak porezu na dohodak plaćenom u drugoj državi. Takav odbitak ne smije biti veći od onoga dijela poreza na dohodak koji je utvrđen prije odbitka, a koji se može, ovisno o slučaju, pripisati dohotku koji je oporeziv u toj drugoj državi.

Prema navedenom dvostruko oporezivanje dohotka, pa i dohotka od nesamostalnog rada, kojega rezident Republike Hrvatske ostvari u Bosni i Hercegovini kao drugoj državi ugovornici, pri čemu pravo oporezivanja toga dohotka ima Bosna i Hercegovina kao država izvora dohotka, izbjegava se na način da Republika Hrvatska treba kao odbitak poreza na dohodak toga rezidenta odobriti iznos koji je jednak porezu na dohodak plaćenom u toj drugoj državi. Pri tome odbitak poreza plaćenog u Bosni i Hercegovini ne smije biti veći od onog dijela poreza na dohodak koji je utvrđen, a može se pripisati dohotku ostvarenom u toj državi odnosno koji bi na taj dio inozemnog dohotka bio plaćen u državi rezidentnosti odnosno u ovom slučaj u u Republici Hrvatskoj.

Člankom 37. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je da ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu (inozemni dohodak) i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se u tuzemni porez na dohodak na način propisan odredbama članka 82. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06).

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemnu obvezu poreza na dohodak obavlja se u konačnom obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene prijave poreza na dohodak za porezno razdoblje. U skladu s člankom 39. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik rezident je obvezan podnijeti prijavu poreza na dohodak za porezno razdoblje u kojemu je ostvario dohodak, pa i dohodak od nesamostalnog rada, izravno iz inozemstva. Porezni obveznici koji su obvezni za određeno porezno razdoblje podnijeti godišnju poreznu prijavu, obvezni su u skladu s člankom 39. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak u toj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u tuzemstvu i u inozemstvu prema članku 5. istoga Zakona, u istom poreznom razdoblju.

Prema tome porezni obveznik koji je rezident Republike Hrvatske, a ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada u Bosni i Hercegovini i po toj osnovi u toj državi plaća porez, obvezan je podnijeti prijavu poreza na dohodak za porezno razdoblje u kojemu je ostvario inozemni dohodak, pa će na temelju podnesene godišnje porezne prijave Porezna uprava sastaviti konačni obračun poreza na dohodak i eventualno prireza porezu na dohodak. U konačnom obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak će porez plaćen u Bosni i Hercegovini biti uračunat u tuzemnu obvezu poreza na dohodak, na način propisan člankom 82. Pravilnika o porezu na dohodak, a uz priloženu potvrdu inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u toj državi.

 

Povratak na prethodnu stranicu