Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/07-01/200
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-4
Zagreb, 03.08.2007
Porezni tretman primitaka od prodaje arhitektonsko - građevnog kamena

Od Ministarstva financija, Financijske policije, Postaja Zadar, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka što ih ostvaruju građani od prodaje arhitektonsko-građevnog kamena poduzetnicima čija je djelatnost vađenje kamenja za gradnju, rezanje, oblikovanje i obradu. U upitu je navedeno da poduzetnici obavljaju isplate naknade građanima za vađenje arhitektonsko - građevnog kamena za što se izdaju računi za tržni nakup (otkupni blokovi), u kojima je navedena izjava građana kao prodavatelja da nisu obveznici poreza na dohodak po članku 18. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak, zbog čega im poduzetnici prilikom isplate naknade ne obračunavaju, ne obustavljaju i ne uplaćuju porez na dohodak iz primitka. Postavljenje upit smatraju li se ti primici građana oporezivima i koji dohodak građani na taj način ostvaruju. Nastavno odgovaramo.

Člankom 1. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine" broj 190/03 - pročišćeni tekst) propisano je da je rudno blago od interesa za Republiku Hrvatsku i u vlasništvu je Republike Hrvatske te ima njezinu osobitu zaštitu, a iskorištava se pod uvjetima i na način propisan tim Zakonom. Člankom 2. Zakona o rudarstvu propisano je da se prema tome Zakonu rudnim blagom smatraju sve organske i neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju u prvobitnom ležištu, nanosima, jalovištima, talioničkim troskama ili prirodnim rastopinama, a prema članku 3. točki 4. istoga Zakona mineralnim se sirovinama između ostalog, smatra i arhitektonsko - građevni kamen. Člankom 5. Zakona o rudarstvu propisano je da se rudarskim radovima smatraju radovi koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, a eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se u skladu s člankom 7. toga Zakona vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina, dok se eksploatacijom arhitektonsko - građevnog kamena smatra se vađenje kamena iz ležišta i oblikovanje istog u blokove na kamenolomu.

Člankom 9. Zakona o rudarstvu propisano je da se odobrenje za istraživanje ili rudarsku koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina može izdati odnosno dodijeliti

pravnoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i registriranoj za obavljanje te djelatnosti i fizičkoj osobi koja u Republici Hrvatskoj ima registriran obrt za obavljanje istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina. U skladu s člankom 30. Zakona o rudarstvu propisano je da je za eksploataciju mineralnih sirovina potrebno ishoditi odobrenje za eksploatacijsko polje, rudarsku koncesiju za izvođenje rudarskih radova, građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja i dozvolu za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja. Tijelo državne uprave koje dodjeljuje rudarsku koncesiju sklapa ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina s podnositeljem zahtjeva, čime podnositelj stječe pravo izvođenja rudarskih radova u cilju gospodarskog korištenja mineralnih sirovina. U skladu sa člankom 42. stavak 1. točka 5. i stavak 2. Zakona o rudarstvu zahtjevu za dodjelu rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova potrebno je, između ostalog priložiti i dokaz o pravu izvođenja rudarskih radova za nekretnine unutar odobrenoga eksploatacijskog polja i to za razdoblje od najmanje 5 godina, pri čemu se dokazima, između ostalih smatraju naročito i ugovor o zakupu ili ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine.

U skladu s navedenim odredbama Zakona o rudarstvu poduzetnici koji se bave eksploatacijom arhitektonsko-građevnog kamena, trebaju pri podnošenju zahtjeva za dodjelu koncesije priložiti i ugovor o zakupu ili ugovor o ortakluku sklopljen sa fizičkim osobama koje su vlasnici nekretnina odnosno zemljišta sa kojega će vaditi arhitektonsko - građevni kamen kao mineralnu sirovinu.

Ovisno o predmetu i sadržaju svakog pojedinog ugovora koji je sklopljen sa fizičkim osobama koje su vlasnici nekretnina, ovisi i porezni tretman primitaka što ih te fizičke osobe ostvaruju od poduzetnika koji obavljaju djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina na tim nekretninama, na temelju rudarske koncesije.

U tom smislu moguće je da se primici fizičkih osoba po toj osnovi smatraju primicima po osnovi zakupnine, a od kojih se u skladu s člankom 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) utvrđuje njihov dohodak od imovine i imovinskih prava ili da se smatraju primicima ostvarenim u okviru samostalne djelatnosti vlasnika nekretnine u skladu s člankom 18. stavak 1. točka 1. toga Zakona, a od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti ili da se smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak fizičkih osoba u skladu s člankom 32. istoga Zakona.

Povratak na prethodnu stranicu