Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/07-01/910
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 16.08.2007
Trgovac pojedinac u Registru poreznih obveznika (RPO)

Obratio nam se porezni obveznik "A", obrtnik koji je u 2005. godini ostvario godišnji prihod veći od 15.000.000,00 kuna, te je prema odredbi članka 3. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93. do 118/03. - dalje ZTD), dužan registrirati svoj obrt u sudskom registru pri nadležnom trgovačkom sudu. Pri promjeni obrtničkog registra za trgovački registar, odnosno pri upisu u registar trgovačkog suda, kao trgovac pojedinac dobio je matični broj registra trgovačkog suda, što je dovelo do problema u dokazivanju identiteta kao poslovnog subjekta u drugim registrima odnosno evidencijama: poreznim, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, carini, MUP-u i drugima, pa je postavio pitanje pod kojim se matičnim brojem trgovac pojedinac vodi u Poreznoj upravi - matičnom broju građana ili matičnom broju upisa u trgovački registar.

Na postavljeno pitanje nastavno odgovaramo.

Prema odredbi članka 3. stavak 1. ZTD-a, trgovac pojedinac je fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisana je u trgovačkom registru kao trgovac pojedinac. Fizička osoba koja posluje u skladu s propisima o obrtu može tražiti da se upiše u sudski registar kao trgovac pojedinac ako njen godišnji prihod prelazi svotu od 2 milijuna kuna, a dužna je zatražiti taj upis ako joj godišnji prihod prelazi svotu od 15 milijuna kuna.

Obrtnici, fizičke osobe vode se u Registru poreznih obveznika (skraćeno: RPO) Porezne uprave prema matičnom broju građana, sukladno odredbi članka 91. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 95/05, 96/06, 68/07).

Upisom u registar trgovačkog suda, trgovac pojedinac ne mijenja svoj pravni status, nego ostvaruje status trgovca, koji je dužan poslove voditi na trgovački način jer se na njega, prema članku 3. stavak 8. ZTD-a, na odgovarajući način primjenjuju odredbe l. dijela toga Zakona. Voditi poslove kao trgovac, između ostaloga znači i voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema Zakonu o računovodstvu.


Upisom u registar trgovačkog suda, prema članku 37.a Zakona o obrtu, nadležni županijski ured odnosno ured grada Zagreba utvrđuju mirovanje obrta, ali samo u obrtničkom registru, jer obrt nastavlja djelatnost kao trgovac pojedinac. U slučaju da se godišnji prihod smanji ispod propisanog iznosa, obrtnik može promijeniti registar, brisanjem iz registra trgovačkog suda i aktiviranjem u registru obrtnika, bez posebne procedure potrebne pri upisu u registar obrtnika. Naime, članak 3. stavak 7. ZTD-a propisuje da, ako po tome Zakonu više ne postoji obveza da u trgovačkom registru bude upisan kao trgovac pojedinac, on može prijavom koju podnese registarskome sudu tražiti da ga se briše iz toga registra. Trgovac pojedinac mora prijavi priložiti posljednje godišnje financijsko izvješće. Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati iz trgovačkog registra trgovca pojedinca za kojega dobije godišnje financijsko izvješće iz kojega proizlazi da više ne ispunjava uvjete za upis u trgovački registar. Svojstvo trgovca pojedinca prestaje brisanjem iz trgovačkog registra.

Iz navedenoga razvidno je da je trgovac pojedinac fizička osoba, obrtnik, koji je zbog ostvarene visine prihoda dužan poslovati kao trgovac pojedinac, međutim, njegov pravni status se ne mijenja, ima pravnu osobnost fizičke osobe, te i kao trgovac pojedinac, za obveze proistekle iz poslovanja odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Zbog navedenih razloga, Porezna uprava vodi i trgovca pojedinca u Registru poreznih obveznika fizičkih osoba, a to znači prema matičnom broju građana, a ne matičnom broju rješenja trgovačkog suda.

Povratak na prethodnu stranicu