Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/07-01/815
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 05.06.2007
Obveznik poreza na dohodak

Od gospođe 'A.A.' primili smo upit je li obveznik poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj, obzirom da ima poljsko državljanstvo i da je zaposlena u Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu. Nastavno odgovaramo.

Republika Hrvatska primjenjuje sa Republikom Poljskom Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ('Narodne novine' - Međunarodni ugovori, broj 13/95).

Člankom 4. toga Ugovora uređeno je da se rezidentom države ugovornice smatra svaka osoba, koja prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta ili boravišta. Ako se prema tim obilježjima fizička osoba može smatrati rezidentom obiju država ugovornica, smatra se rezidentom one države u kojoj ima stalno stanovanje, a ako ima stalno mjesto stanovanja u objema državama, smatra se da je rezident one države s kojom ima uže gospodarske odnose (središte životnih interesa).

Člankom 19. toga Ugovora propisano je da se primanja, osim mirovine, koje država ugovornica ili njeno lokalno tijelo isplati nekoj fizičkoj osobi za usluge učinjene toj državi ili njenom lokalnom tijelu, oporezuju samo u toj državi. Takva se primanja oporezuju samo u drugoj državi ugovornici, ako se te usluge obavljaju u toj državi i ako je fizička osoba rezident te države koji je državljanin te države ili nije postala rezident te države samo zbog obavljanja tih usluga.

Ako se fizička osoba iz predmetnog upita smatra u skladu s člankom 4. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji Republika Hrvatska primjenjuje sa Republikom Poljskom može smatrati rezidentom Republike Hrvatske i ako rezidentom Republike Hrvatske nije postala samo zbog obavljanja poslova u okviru Veleposlanstva Republike Poljske (na što upućuju podaci iz upita), to primanja za rad u spomenutom Veleposlanstvu može oporezivati Republika Hrvatska i to u skladu sa tuzemnim propisima.

Člankom 11. točka 4. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je da fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju diplomatsko - konzularne dužnosti ne plaćaju porez na dohodak na tako ostvaren dohodak, a između ostalih ni fizičke osobe koje su zaposlene kod inozemnih diplomatskih misija, konzulata i međunarodnih organizacija, fizičke osobe zaposlene kod šefova diplomatskog osoblja inozemnih diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, ako nisu hrvatski državljani ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

U skladu s navedenim odredbama tuzemnog propisa o porezu na dohodak, fizička osoba iz predmetnog upita koja ima državljanstvo Republike Poljske, a smatra se rezidentom Republike Hrvatske u skladu sa odredbama članka 4. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu odnosno ima u Republici Hrvatskoj prebivalište prema kriterijima propisanim člankom 37. stavci 1., 2. i 3. Općeg poreznog zakona ('Narodne novine' broj 127/00, 86/01, 150/02), obveznik je poreza na dohodak po osnovi plaće koju ostvaruje radom u Veleposlanstvu Republike Poljske.

Predujam poreza na dohodak iz plaće ostvarene radom u Veleposlanstvu Republike Poljske obračunava sam porezni obveznik na nacin propisan člankom 45. stavci 1., 2., 4., 5. i 7. Zakona o porezu na dohodak i uplaćuje u roku od osam dana od dana isplate plaće, uz obvezno sastavljanje i dostavljanje Poreznoj upravi propisanog obrasca iz članka 46. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak i članka 63. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06).

Povratak na prethodnu stranicu