Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:121-04/05-01/3
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 24.11.2005
Naknada za odvojeni život od obitelji
Od "A" d.o.o., primili smo upit može li se radnicima, koji su državljani Bosne i Hercegovine, te imaju radne dozvole za rad u tuzemstvu, isplatiti naknada za odvojeni život od obitelji koja živi u BiH.
Odredbama članaka 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da je rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, te fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlena je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona.
Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji ureduju radni odnos, a to su: 1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa, 2. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa, 3. plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba, 4. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine, 5. svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se ureduje radni odnos.
Člankom 14. stavkom 1. točkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju primici (plaća) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima.
Odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Odredbama članka 13. stavka 2. točke 19. te stavka 8. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno. Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta tog radnika. Obitelji se smatra bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik.
Člankom 13. stavkom 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju naknade iz stavka 2. točaka L, 2., 3., 4., 5., 13. i 14. ovoga članka, koje tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama iz članka 14. stavka 1. točke 3.Zakona, izaslanim na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca i to u svezi s obavljanjem djelatnosti tuzemnog poslodavca. Budući da su ovom odredbom točno navedene neoporezive naknade koje tuzemni isplatitelj može isplatiti izaslanim radnicima, proizlazi da se naknade za odvojeni život od obitelji smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.
Slijedom navedenog, isplaćene naknade za odvojeni život od obitelji smatraju se neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada do propisanog iznosa, ako ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima. Međutim, ako su radnici nerezidenti ili izaslani radnici, isplaćene naknade za odvojeni život od obitelji smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu