Posebni porezi i trošarine - Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
Broj klase:410-01/10-01/259
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 18.02.2010
Obračun posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za obrtnike koji imaju prijavljeno sezonsko poslovanje

Na upit porezne obveznice, „A.A.“, u svezi načina obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke ako obrtnik ima prijavljeno sezonsko poslovanje, primjerice od 1. travnja do 30. rujna i za to je razdoblje prijavljen na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, u nastavku odgovaramo:

Člankom 4. točkom 1. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Narodne novine, broj 119/09; dalje u tekstu Zakon), propisano je da se poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća na primitke od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te od djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, a prema Zakonu o porezu na dohodak.

Prema članku 5. stavku 1. Zakona, primitkom iz članka 4. točke 1. Zakona od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatra se ostvareni ukupan dohodak od samostalne djelatnosti za koji je podnesena godišnja prijava poreza na dohodak, umanjen za propisana umanjenja dohotka, umanjen za preneseni porezni gubitak, te umanjen za konačnu godišnju obvezu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od samostalne djelatnosti prema Zakonu o porezu na dohodak. Nadalje, stavkom 2. toga članka propisano je da se poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava i plaća na iznos prosječnoga mjesečnog primitka koji se utvrđuje od primitka iz stavka 1. toga članka razmjerno broju mjeseci poreznog razdoblja u kojem se obavlja samostalna-djelatnost, odnosno sukladno članku 3. stavku 3. Pravilnika o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Narodne novine, broj 131/09) poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava se i plaća na iznos prosječnog mjesečnog primitka koji se utvrđuje na način da se primitak iz stavka 1. toga članka podijeli na dvanaest (12) mjeseci, odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

Porezni obveznici koji ostvaruju primitke iz članka 4. točke 1. Zakona obvezni su plaćati mjesečne predujmove posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke i to, sukladno članku 5. stavcima 3. i 4. Zakona, za razdoblje od dana stupanja na snagu Zakona do 31. siječnja 2010., mjesečni predujam posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunavaju na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2008. godinu prema Zakonu o porezu na dohodak, na način propisan stavcima 1. i 2. toga članka, odnosno za razdoblje od 1. veljače 2010. do 31. prosinca 2010., mjesečni predujam posebnog poreza na primitke


od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunavaju na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2009. godinu prema Zakonu o porezu na dohodak.

Nadalje, prema članku 5. stavku 5. Zakona poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 4. točke 1. Zakona obračunava se za 2009. i 2010. godinu na temelju konačnog obračuna posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, na način da se od utvrđene obveze posebnog poreza odbijaju iznosi plaćenog predujma posebnog poreza te utvrđuje razlika za uplatu ili povrat posebnog poreza. Konačan obračun posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obavlja se na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2009. i 2010. godinu, na način propisan stavcima 1. do 4. toga članka. Dok se, sukladno stavku 6. toga članka, za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2011. poseban porez obračunava i plaća u visini mjesečnog predujma posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunanog na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2009. godinu, a za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2011. obračunava se i plaća u visini mjesečnog predujma posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunanog na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2010. godinu. Tako obračunani poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke smatra se konačnim.

Temeljem navedenog, u konkretnom slučaju, porezni obveznici koji imaju prijavljeno sezonsko poslovanje, odnosno sezonski obrt i predujmove poreza na dohodak plaćaju samo za određeno razdoblje u godini prema rješenju Porezne uprave, poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za primitke ostvarene po osnovi sezonskog obrta, također plaćaju za one mjesece poreznog razdoblja u kojem se obavlja samostalna djelatnost, odnosno predujmove posebnog poreza obračunavaju i plaćaju za one mjesece za koje im je rješenjem Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak, a po osnovi primitaka od samostalne djelatnosti, propisana obveza plaćanja predujmova poreza na dohodak i to od dana stupanja na snagu Zakona.

Povratak na prethodnu stranicu