Posebni porezi i trošarine - Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
Broj klase:410-01/09-01/1751
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-3
Zagreb, 16.11.2009
Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD

Na upit porezne obveznice M.D. o tome da li su obrtnici, obveznici poreza na dohodak koji vode poslovne knjige, obvezni dostavljati Poreznoj upravi mjesečni obrazac IPP-1 ili samo na kraju godine Obrazac IPP-SD, u nastavku odgovaramo:

Prema članku 14. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Narodne Novine, broj 119/09; dalje u tekstu Zakon) porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava na način propisan člankom 5. stavkom 5 toga Zakona obvezan je uz godišnju prijavu poreza na dohodak za 2009. i 2010. godinu priložiti godišnje izvješće o obračunanom posebnom porezu.

Člankom 5. stavkom 5. Zakona propisano je da se poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 4. točke 1. Zakona, odnosno na primitke od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te od djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, a prema Zakonu o porezu na dohodak, obračunava za 2009. i 2010. godinu temeljem konačnog obračuna posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, na način da se od utvrđene obvezeposebnog poreza odbijaju iznosi plaćenog predujma posebnog poreza te utvrđuje razlika za uplatu ili povrat posebnog poreza. Konačan obračun posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitkeobavlja se na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2009. i 2010. godinu, na način propisan stavcima 1. do 4. članka.

Prema članku 7. stavku 1. Pravilnika o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke ( Narodne novine, broj 131/09; dalje u tekstu Pravilnik) porezni obveznik koji poseban porez na na primitke od samosatlne djelatnosti i ostale primitke utvrđuje na temelju konačnog obračuna, na način propisan člankom 5. stavkom 5. Zakona, obvezan je uz godišnju prijavu poreza na dohodak za 2009. i 2010. godinu priložiti godišnje 'Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti u _______ godini' - Obrazac IPP-SD.

Člankom 14. stavkom 2. zakona propisano je da je porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava i plaća na način propisan člankom 5. stavkom 7. i člankom 6. stavkom 2. Zakona obvezan o obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke dostavljati godišnje izvješće za 2009. godinu najkasnije do 31. prosinca 2009., a godišnje izvješće za 2010. godinu najkasnije do 31. prosinca 2010. nadležnoj Ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu. Izvješće o obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2011. dostavlja se najkasnije do 28 veljače 2011.

Člankom 5. stavkom 7. Zakona propisano je da se primitkom iz članka 4. točke 1. Zakona, od kojeg se obračunava plaća i poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatraju i naplaćeni primici od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti) i djelatnosti poljoprivrede i šumarstva umanjeni za izdatke u visini 50% ako se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak.

Člankom 6. stavkom 2. Zakona propisano je da se primitkom iz članka 4. točke 2. Zakona, odnosno primitkom po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova od kojih se, prema Zakonu o porezu na dohodak, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju prema rješenju Porezne uprave, od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke smatraju i naplaćeni primici od djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova umanjeni za izdatke u visini 50%, ako se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu prema Zkonu o porezu na dohodak.

Prema članku 7. stavku 5. Pravilnika porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava i plaća na način propisan člankom 5. stavkom 7. i člankom 6. stavkom 2 Zakona obvezan je o naplaćenim primicima i obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke podnositi nadležnoj Ispostavi Porezne upraveprema prebivalištu ili uobičajenom boravištu godišnje izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke na Obrascu IPP-1 iz stavka 4. toga članka, u roku propisanom člankom 14. stavkom 2. Zakona.

Prema članku 14. stavku 3. zakona i prema članku 7. stavku 4. pravilnika isplatitelj koji je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke na način propisan člancima 7., 9. i 10. Zakona obvezan je o isplaćenim primicima i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke dostavljati mjesečno 'Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke u _____ mjesecu ______ godine' - Obrazac IPP-1 Poreznoj upravi i to do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Temeljem navedenog razvidno je da porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost i ostvaruje primitke od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti) djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje temeljem propisanih poslovnih knjiga nije obvezan Poreznoj upravi podnositi mjesečno izvješće o uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke na obrascu IPP-1. Ti porezni obveznici Poreznoj upravi dostavljaju samo Obrazac IPP-SD uz godišnju prijavu poreza na dohodak ako dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga na način propisan člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak (Narodne Novine, broj 177/04 i 73/08) odnosno godišnje izvješće na obrascu IPP-1 ako dohodak od samostalne djelatnosti i dohodak od djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova utvrđuju u paušalnom iznosu prema Zakonu o porez na dohodak. 

 

Povratak na prethodnu stranicu