Posebni porezi i trošarine - Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke
Broj klase:410-01/09-01/1712
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 23.11.2009
Godišnji obračun poreza na dohodak i obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke

U svezi upita poreznog obveznika 'A 'd.d. o načinu obračuna posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke na plaće isplaćene u prosincu ako je poslodavac za svoje radnike izvršio obračun godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada sa zadnjom isplatom plaće u 2009., u nastavku odgovaramo:

Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 94/09; dalje u tekstu Zakon) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 96/09) poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na:

1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak,

2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak,

3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,

4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

Člankom 4. stavkom 2. Zakona propisano je da se primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće smatraju primici iz stavka 1. točke 1. toga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Prema članku 7. Zakona poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke obračunava se i plaća na sve plaće, mirovine i druge primitke isplaćene u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona do 31. prosinca 2010.

Prema članku 5. stavku 1. Zakona poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se:

1. po stopi od 2% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. Zakona ako je iznos veći od 3000,00 kuna, a manji od 6000,00 kunaukupno u tijeku jednog mjeseca,

2. po stopi od 4% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. Zakona ako je iznos veći od 6000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca. 

Člankom 45. stavcima 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04 i 73/08) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. toga Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 16. toga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. toga Zakona. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 15% od mjesečne porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku mjesečne porezne osnovice između dvostrukog i peterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 35% na razliku mjesečne porezne osnovice između peterostrukog i 14-erostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka i po stopi od 45% na razliku mjesečne porezne osnovice iznad 14-erostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. toga Zakona.

Člankom 38. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina iz članka 14. toga Zakona obvezan za radnike i druge fizičke osobe iz članka 14. toga zakona izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sa zadnjom isplatom dohotka od nesamostalnog rada u toj godini, ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. i 2. toga Zakona, a ni izdaci za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. toga Zakona i to na način iz članka 16. stavka 2. toga Zakona ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu.

Temeljem navedenog razvidno je da se poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke obračunava i plaća na primitke koji su isplaćeni od dana stupanja na snagu Zakona, stoga se neovisno o godišnjem obračunu poreza na dohodak poseban porez obračunava i plaća na ukupni iznos plaće isplaćene u tijeku jednog mjeseca, a koja se shodno tome umanjuje za izdatke uplaćenih doprinosa iz tog primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja te predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak koji je obračunat iz tog isplaćenog primitka. Stoga neovisno o tome dali je pri godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak utvrđen preplaćeni iznos poreza koji će se vratiti poreznom obvezniku ili koji će umanjiti njegovu obvezu za uplatu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, osnovica za obračun posebnog poreza utvrđuje se samo iz ukupnog primitka isplaćenog u tijeku jednog mjeseca, umanjenog za uplaćene doprinose, premije osiguranja i predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji su obračunani samo za isplate samo u tekućem mjesecu.

Nadalje, poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke jest konačan porez i ne prijavljuje se u godišnjoj prijavi poreza na dohodak, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, što znači da u skladu sa Zakonom i tim Pravilnikom nije propisano ni utvrđivanje godišnjeg obračuna posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke.

Povratak na prethodnu stranicu