Posebni porezi i trošarine - Premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
Broj klase:410-01/03-01/79
Urudžbeni broj:513-07/03-02
Zagreb, 27.03.2003
Primjena Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila na dugoročne ugovore o kasko osiguranju
Osiguranje A, zatražilo je mišljenje u svezi s primjenom Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila na dugoročne i višegodišnje ugovore o kasko osiguranju koji su sklopljeni prije donošenja ovoga Zakona, na temelju kojih svake godine izdaju obračunsku policu s iznosom pripadajuće premije. Postavljen je upit treba li obračunati porez na obračunsku policu izdanu za pripadajuću premiju kasko osiguranja u ovoj godini prema ugovoru zaključenom na više godina, budući da je takav ugovor sklopljeni prije donošenja navedenog Zakona.
Na navedeni upit, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 3. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila (Narodne novine, 150/02) porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila plaća se na premije utvrđene ugovorom s društvom za osiguranja.
Odredbom članka 8. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila propisano je da obveza obračunavanja poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i poreza na premije kasko osiguranja cestovnih vozila nastaje u trenutku sklapanja ugovora s pravnom ili fizičkom osobom.
Člankom 5. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da je porezna osnovica za utvrđivanje poreza na premiju kasko osiguranja cestovnih vozila premija osiguranja koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila.
Prema tome, ako se na temelju dugoročnih i višegodišnjih ugovora (polica) o kasko osiguranju svake godine izdaje obračunska polica (s iznosom pripadajuće premije kasko osiguranja cestovnih vozila za tu godinu) tada u trenutku izdavanja obračunske police nastaje i obveza obračunavanja poreza na premije kasko osiguranja cestovnih vozila. U tom se slučaju porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila plaća na iznos godišnje premije osiguranja po stopi 10%, kako je propisano člankom 6. stavak 2. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu