Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-01/11-01/683
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 25.03.2011
Posebni porez na promet vozila

Na dopis Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, (dalje: Agencija), Klasa: 120-02-01/11-01/0001, Ur. broj:343-0404/01-11-002 od 17.03. 2011. kojim je zatraženo mišljenje dali je Agencija obvezna platiti posebni porez na promet pri registraciji osobnih vozila sa Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi kao ustrojstvene jedinice unutar Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, obzirom da se radi o knjigovdstvenom prijenosu državne imovine s jednog korisnika na drugog, odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 17. stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Narodne novine broj 30/09) propisano je da se danom upisa Agencije u sudski registar Agenciji povjeravaju poslovi Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi kao ustrojstvene jedinice unutar Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (dalje: Ravnateljstvo) i poslovi ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, u okviru djelatnosti iz članka 3. stavka 2. tog Zakona. Prema odredbama članka 17. stavka 3. i 4. istog Zakona Agencija preuzima poslove, pismohranu i ostalu dokumentaciju, materijalno-tehnička sredstva te financijska prava i obveze Ravnateljstva, kao i ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odniosno upravnog tijela grada Zagreba, te zatečene državne službenike i namještenike.

Obzirom da je osnivanje Agencije propisano posebnim zakonom i da Agencija kao pravni sljednik preuzima prava i obveze Ravnateljstva, naše mišljenje je da se u konkretnom slučaju radi o stjecanju upotrebljavnim motornih vozila kje u smislu Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 137/97 do 21/10) ne dovodi do nastanka obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila i ostalih motornih vozila.

 

Povratak na prethodnu stranicu