Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/06-01/38
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 17.02.2006
Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila
U predmetnom dopisu navodite da su Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.)Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba klasa: 023-05/05-01/26, ur.broj: 251-01-04-05-3, od 20. prosinca 2005. povjereni na obavljanje poslovi koje je do prestanka rada obavljao Gradski zavod za automatsku obradu podataka (GZAOP). APIS IT d.o.o. započeo je sa radom 1. siječnja 2006. godine.
Prema članku 5. Ugovora o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama sklopljenog 21. listopada 2005. između Republike Hrvatske i Grada Zagreba cjelokupnu imovinu koju koristi GZAOP (stvari i opremu, te sva imovinska i neimovinska prava) odmah nakon osnivanja početi će koristiti APIS IT d.o.o.
APIS IT d.o.o. preuzeo je svu imovinu GZAOP-a, pa tako i službene automobile.
Postavljen je upit da li je preuzimanjem rabljenih automobila od GZAOP-a nastala obveza plaćanja posebnog poreza na promet nekretnina, na koji odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (narodne Novine, od broja 136/02 do 94/04), na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe plaća se posebni poret na promet ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. GZAOP nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, te je sukladno članku 4. stavak 2. i članku 6. stavak 4. navedenog Zakona, porezni obveznik kupac ili stjecatelj, a posebni porez na promet plaća se po stopi 5%.
Pri prijenosu osobnih automobila od GZAOP-a na novoosnovanu tvrtku APIS IT d.o.o. riječ je o stjecanju, odnosno o prometu na koji se plaća posebni porez po stopi 5%, sukladno članku 1. stavak 2. 3. i članku 4. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, te je APIS IT d.o.o., kao stjecatelj predmetnih osobnih automobila, obveznik posebnog poreza.
Povratak na prethodnu stranicu