Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-01/05-01/710
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 27.04.2005
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
U dopisu pod gornjim brojem navodite da iz Naputka Porezne uprave - Središnjeg ureda klasa: 410-19/02-01/151, ur. broj: 513-07-21-01/04-3, od 13. rujna 2004. proizlazi da se oporezivanje prometa upotrebljavanih vozila prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 95/04) provodi na isti način kao i prije stupanja na snagu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 105/04) kojim je ukinut pojam "vozilo na motorni pogon".
Postavili ste upit je li obveza Područnih ureda Porezne uprave u provedbi navedenog Naputka na ispravi o prijenosu radnih strojeva, traktora i mopeda evidentirati oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na promet?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove propisano je da je predmet oporezivanja posebnim porezom promet ili drugi način stjecanja upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz članka 1. stavak 2. toga Zakona, a porezna oslobođenja propisana su člankom 7. istoga Zakona.
U konkretnom slučaju nije riječ o poreznom oslobođenju, već o stjecanju upotrebljavanih
radnih strojeva, traktora i mopeda koji nisu predmet oporezivanja Zakona o posebnim porezima na
osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, pa Porezna uprava to ne evidentira
na ispravama o njihovu prijenosu.
Povratak na prethodnu stranicu