Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-01/04-01/1658
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 29.11.2004
Utvrđivanje porezne obveze
Predmetnim dopisom postavili ste upit glede utvrđivanja porezne obveze za isporuku automobila što ga je strani državljanin dobio u nagradnoj igri, te prodao u tuzemstvu.
Iz priloženih dokumenata razvidno je da je predmetni automobil uvezla tvrtka "A" d.d. koja je priredila nagradnu igru, za koju je pribavila zakonom propisanu suglasnost Ministarstva financija. Status automobila glede toga je li nov ili upotrebljavan utvrđen je u trenutku uvoza, odnosno carinjenja. Porezni obveznik posebnog poreza pri uvozu osobnih automobila je uvoznik, kako je propisano člankom 4. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od broja 137/97 do 94/04). Stoga je "A" d.d. pri uvozu automobila platio posebni porez i porez na dodanu vrijednost prema odredbama članka 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) i nije ga koristio kao pretporez, sukladno odredbi članka 20. stavak 3. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Isporuka osobnog automobila od strane uvoznika "A" d.o.o. dobitniku nagradne igre nije oporeziva porezom na dodanu vrijednost, jer je riječ o isporuci koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 11. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 59a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04-ispr). Međutim, prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost. Sukladno članku 4. stavak 2. i članku 6. stavak 4. navedenoga Zakona, porezni obveznik je kupac ili stjecatelj (pravna ili fizička osoba), a posebni porez na promet plaća se po stopi 5%.
Stoga je u ovom slučaju obveznik posebnog poreza na promet dobitnik automobila. Kada strani državljanin, koji je dobitnik automobila, taj automobil prodaje građaninu u Republici Hrvatskoj porezni obveznik posebnog poreza na promet je kupac-stjecatelj, sukladno odredbi članka 1.
stavak 2. i članka 4. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
Povratak na prethodnu stranicu