Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/03-01/315
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.10.2003
Prijenos vozila na novoosnovano društvo
Tvrtka A d.o.o. iz Zagreba, uputilo nam je dopis u kojem navode da je 16. listopada 2001. nad Poreznim obveznikom d.d. pokrenut stečajni postupak, te da je 27. prosinca 2002. Porezni obveznik d.d. u stečaju tvrtki B d.o.o. prodala dio imovine, kao proizvodnog pogona (uključujući i prodaju pokretnina), uz preuzimanje poslova u tijeku. U skladu s Ugovorom o prodaji dijela imovine B d.o.o. osnovao je novu tvrtku A d.o.o, koja je preuzela sva prava i obveze iz ugovora i obavlja građevinsku djelatnost s kupljenim pokretninama. Do sada su izvršili prijenos vozila sa Poreznog obveznika d.d. u stečaju na Novogradnju nova d.o.o., uz plaćanje posebnog poreza 5 %. Postavljen je upit o obvezi plaćanja posebnog poreza kod daljnjeg prijenosa vozila.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne i fizičke osobe plaća se posebni porez na promet ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Sukladno članku 4. stavak 2. i članku 6. stavak 4. navedenoga Zakona, porezni obveznik je kupac ili stjecatelj, a posebni porez na promet plaća se po stopi 5%.
Prema tome, ako u konkretnom slučaju promet vozila nije bio oporeziv porezom na dodanu vrijednost pri prijenosu vozila s Poreznog obveznika d.d. u stečaju na tvrtku B d.o.o. riječ je stjecanju, odnosno o prometu na koji se plaća posebni porez po stopi 5% sukladno članku 1. stavak 2. i 3. i članku 4. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.

U skladu s citiranim zakonskim odredbama pri slijedećem prijenosu vozila sa tvrtke B d.o.o. na novoosnovanu tvrtku A d.o.o. stjecatelj predmetnih vozila tvrtka A d.o.o. obveznik je posebnog poreza po stopi 5%.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Shodno navedenom, porezna obveza je nastala zaključenjem pravnog posla kojim se stječe vlasništvo nekretnine bez obzira je li došlo do realizacije kredita i isplate cijene odnosno porezna obveza nastala je u trenutku potpisa kupoprodajnog ugovora. Porezna obveznica morala je prijaviti nastanak porezne obveze u roku od trideset dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Kako porezna obveznica u zakonom utvrđenom roku nije podnijela prijavu poreza na promet nekretnina, utvrđen joj je povećani porez u skladu sa tada važećim odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina. Rješenje kojim je poreznoj obveznici utvrđen porez na promet nekretnina i povećani porez na promet nekretnina, pravomoćno je u upravnom postupku (protiv njega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor) pa je porezna obveznica dužna uplatiti i utvrđeni iznos povećanog poreza na promet nekretnina.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu