Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-1/401
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.01.2003
Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila
Iz dopisa što nam ga je uputila Željezničko pravna osoba, društvo A, razvidno je da je, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, a temeljem Ugovora o pripajanju društva izvršeno pripajanje društva B, društvu A. Navode da je društvo A jedini osnivač i član oba društva, koja su u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske.
Željezničko ugostiteljstvo d.o.o. platilo je posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila, koja je steklo kao pravni slijednik društva B.
Mišljenja su da imaju pravo na povrat posebnog poreza što su ga platili u postupku preregistracije vozila, jer je riječ o stjecanju rabljenih motornih vozila koja ne podliježu obvezi plaćanju posebnog poreza na motorna vozila, a u skladu s mišljenjem Porezne uprave - Središnjeg ureda klasa 410-19/02-01/39, ur. broj: 513-07/02-2 od 13.2. 2002.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Središnji ured Porezne uprave dao je navedeni odgovor na upit o načinu oporezivanja posebnim porezom na promet upotrebljavanih osobnih automobila i ostalih motornih vozila u slučaju kada je posebnim zakonom propisano da se pravna osoba dijeli, odnosno preoblikuje u dva ili više trgovačkih društava i da su novoosnovana trgovačka društva pravni slijednici te pravne osobe (u odnosu na preuzetu imovinu, prava i obveze). U tom slučaju riječ je o stjecanju koje, u smislu Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od broja 139/97 do 107/01), ne dovodi do nastanka obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet.
Ako u konkretnom slučaju nije riječ o pravnoj osobi čije je osnivanje i ustroj uređene posebnim zakonom, već Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine od broja 111/93 do 52/00), koji kao opći Zakon propisuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, o čemu je Porezna uprava-Središnji ured dala mišljenje klasa: 410-19/02-01/312, ur. broj: 513-07/02-2, od 23 kolovoza 2002. (koje prilažemo), nema zakonske osnove za povrat plaćenog posebnog poreza.
Povratak na prethodnu stranicu