Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-01/365
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.10.2002
Posebni porez na promet rabljenih motornih vozila - procjena vrijednosti
U priloženom dopisu Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru zatražilo je mišljenje o tome da li je pri utvrđivanju osnovice radi obračuna posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, sukladno odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, odnosno drugih zakonskih i podzakonskih akata kao i pravilnika, voditelj Ispostave ovlašten izvršiti procjenu stvarne vrijednosti vozila mimo kataloške vrijednosti, na temelju vrijednosti navedene u kupoprodajnom ugovoru.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 5. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je tržišna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju.
Porezna uprava provjerava tržišnu vrijednost iskazanu u ispravama o stjecanju (kupoprodajnim ugovorima i dr.), pa ako utvrdi da ona nije realno iskazana poreznu osnovicu utvrđuje na temelju procjene kako je propisano člankom 5. stavak 3. navedenog Zakona.
Ispostava porezne uprave utvrđuje poreznu osnovicu prema Katalogu orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za vozila Hrvatske d.d. Ako je riječ o vozilima koja se ne nalaze u Katalogu, oštećenim vozilima i sl. procjenu može obaviti ovlašteni procjenitelj.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu