Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-01/137
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 19.04.2002
Posebni porez na promet osobnih automobila-ljekarna
Ljekarnička ustanova Ljekarne A, Ulica bb., dopisom od 25. ožujka 2002. zatražila je mišljenje o tome jesu li obvezni platiti posebni porez na osobni automobil koji su nabavili u 2001. godini kada su imali odobrenje za obavljanje privatne prakse u privatnoj ljekarni i koji se vodio u popisu dugotrajne imovine te ljekarne, a prenijeli su ga u ljekarničku ustanovu. Privatna ljekarna prestala je raditi 9. 12. 2001., a ljekarnička ustanova s dvije ljekarničke jedinice počela je raditi 10.12. 2001.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne i fizičke osobe plaća se posebni porez na promet ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Sukladno članku 4. stavak 2. i članku 6. stavak 4. navedenoga Zakona, porezni obveznik je kupac ili stjecatelj, a posebni porez na promet plaća se po stopi 5%.
Prema odredbi članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ako se neka gospodarska cjelina ili pogon prenese u cijelosti, tada je osnovica za obračun poreza pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet, s tim da zbroj svih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuje po posebnom propisu. Preuzeti dugovi ne odbijaju se od porezne osnovice.
Člankom 8. stavak 8. Zakona propisano je određeno pojednostavnjenje pri prijenosu gospodarske cjeline ili pogona, prema kojoj se odredbi taj prijenos smatra neoporezivim, ako stjecatelj pripadajući porez može u cijelosti odbiti kao pretporez.
Prema tome, ako je ljekarnička ustanova Ljekarne Radin preuzela privatnu ljekarnu u cijelosti (s dugovanjima i potraživanjima), što u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost predstavlja gospodarsku cjelinu, tada novoosnovana ustanova ima pravo na odbitak pretporeza, a takav se prijenos smatra neoporezivim u smislu članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Ako u konkretnom slučaju, prema navedenim zakonskim odredbama, pri prijenosu gospodarske cjeline nije postojala obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost, pri prijenosu vozila s privatne ljekarne na ljekarničku ustanovu riječ je o prometu na koji se plaća posebni porez po stopi 5% sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu