Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/05-01/33
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 14.03.2005
Tumačenje poreznih propisa
U svezi s vašim upitom o obračunu poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost kod umjetničke djelatnosti koju obavljaju fizičke osobe koje nemaju status samostalnih umjetnika, već obavljaju neku drugu samostalnu djelatnost po kojoj osnovi su obveznici poreza na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
1. Prema odredbi članka 11. stavak 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 82/04) i članka 65. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 55/04), isporuke dobara i usluga koje obavljaju samostalni umjetnici oslobođene su poreza na dodanu vrijednost. Samostalnim umjetnicima se smatraju umjetnici koji samostalno obavljaju umjetničku djelatnost kao trajnu ili povremenu djelatnost uz potvrdu strukovne organizacije. Prema odredbi članka 66. Pravilnika, mogu se odlučiti hoće li s isporukama dobara i usluga postupati kao s oporezivim isporukama.
Sve ostale osobe koje obavljaju neku umjetničku djelatnost, ali u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost nisu samostalni umjetnici, ako ispunjavaju uvjete iz članka 22. Zakona, tj. ako im je godišnja vrijednost oporezivih isporuka u prethodnoj godini prešla iznos od 85.000,00 kuna, porezni su obveznici i na obavljene isporuke zaračunavaju porez na dodanu vrijednost.
Isto se odnosi i na slučajeve kad npr. neki odvjetnik, obrtnik ili slično obavlja umjetničke usluge. Ako nije samostalni umjetnik, u njegovu poduzetničku oporezivu djelatnost spadaju sve isporuke koje on obavi bilo da se radi o odvjetničkoj, obrtničkoj ili umjetničkoj djelatnosti.
Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost je naknada koju obveznik primi za obavljenu uslugu odnosno sve ono što primatelj dobra ili usluge treba platiti za isporučena dobra ili usluge, osim poreza na dodanu vrijednost kako je to propisano odredbom članka 8. stavak 1. Zakona. Naknadom na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost u slučaju ostvarenja autorskog honorara odnosno drugog dohotka čini ukupna naknada koju ostvari isporučitelj kao obveznik poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost, uključujući sva davanja (porez na dohodak i prirez) koja je isplatitelj obvezan obustaviti i uplatiti iz ostvarenog honorara odnosno drugog dohotka.
Obveznici poreza na dodanu vrijednost, izdaju račune koji moraju sadržavati podatke navedene u članku 15. stavak 3. i 6. Zakona. Pečat odnosno štambilj nije obvezni sadržaj računa u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost.

2. Po osnovu primitaka koje ostvaruju odvjetnici, liječnici, obrtnici i drugi obavljanjem povremene umjetničke djelatnosti utvrđuje se drugi dohodak u skladu s odredbama članka 32. stavak 3. točka 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04).
Pri utvrđivanju drugog dohotka po osnovi naknada za isporučeno autorsko djelo uključivo i umjetničko djelo fizičkim osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarenih primitaka, prema članku 32. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak.
U skladu sa člankom 69. stavak 2. točka 1. Zakona o porezu na dohodak i člankom 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva ("Narodne novine" broj 43/96, 44/96-ispravak) i ovim fizičkim osobama se uz potvrdu nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu, može priznati neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo u visini 25% od ostvarenog primitka.
U skladu sa člankom 62.a Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine" broj 147/02, 175/03, 177/04) drugim primitkom ne smatraju se, između ostalih ni naknade za isporučeno umjetničko djelo, zbog čega ni ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate doprinosa za obvezna osiguranja.
U skladu s navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, obveznik poreza na dodanu vrijednost će izdati račun sadržaja propisanog Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, u kojemu će porez na dodanu vrijednost biti obračunat i iskazan na iznos ukupnog primitka, koji će u sebi sadržavati obvezu poreza na dohodak i prireza te iznos naknade za isplatu fizičkoj osobi (sve obračunato uz korištenje neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara u visini 25% primitka i iznosa priznatog izdatka u visini 30%).
Isplatitelj umjetničkog autorskog honorara obvezan je u skladu sa člankom 48. Zakona o porezu na dohodak, obraČunani porez na dohodak i eventualno prirez iz dohotka obustaviti i uplatiti na propisane uplatne račune kao porez po odbitku, prilikom svake isplate i istodobno s isplatom drugog dohotka, a fizičkoj osobi na žiro račun kod ovlaštene organizacije za platni promet doznačiti naknadu (umanjenu za porez na dohodak i prirez) te iznos obračunanog poreza na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu