Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-01/04-01/1010
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 30.09.2004
Obveza plaćanja porez na dodanu vrijednost kod podnajma stana vlastitoj tvrtki
Društvo "A" d.o.o. obratilo nam se s pitanjima o poreznim obvezama u slučaju kad fizička osoba koja je uzela u najam stan, daje taj stan u podnajam svojoj tvrtki (d.o.o.). Postavlja pitanja mora li cijena najma biti ista, postoji li obveza plaćanja poreza kad se stan daje u podnajam vlastitoj tvrtki ili se porez plaća samo na razliku te treba li prijaviti taj ugovor Poreznoj upravi jer je nekretnina već prijavljena da se daje u najam?
Naše je mišljenje:
Prema podacima iz upita radi se o dva ugovorno-pravna odnosa. U prvom je dan stan u najam fizičkoj osobi, a u drugom ga ta fizička osoba daje u podnajam svom poduzeću. Pitanja se odnose na drugi ugovorno-pravni odnos u kojem fizička osoba daje stan u podnajam svom poduzeću.
Davanjem u najam odnosno podnajam imovine, fizička osoba postaje obveznikom poreza na dohodak od imovine te je u smislu odredbe članka 44. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., broj 127/00 do 30/04), u roku od 8 dana obvezna prijaviti Poreznoj upravi početak obavljanja djelatnosti.
Dohodak ostvaren od imovine oporezuje se na način propisan u članku 23. Zakona, a porezni obveznik plaća predujam poreza na dohodak u skladu s odredbom članka 37. Zakona, kao konačnu obvezu.
Ako je fizička osoba koja ostvaruje primitke od najma obveznik poreza na dodanu vrijednost, dohodak od najma prema odredbama članka 25. stavak 1. Zakona utvrđuje prema poslovnim knjigama na način kako je to odredbama članka 18. do 22. Zakona, propisano za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti.
Fizička osoba (vlasnik poduzeća) i poduzeće su dvije osobe, a visina naknade za najam prostora utvrđuje se u okviru ugovornog odnosa.
Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od iznajmljivanja (podnajma stana) plaća porez na ukupno ostvareni dohodak od iznajmljivanja.
Činjenica da je iznajmljivanje te nekretnine prema prvom obvezno-pravnom odnosu već prijavljeno u Poreznoj upravi, ne igra nikakvu ulogu pri iznajmljivanju nekretnine u drugom obvezno-pravnom odnosu, jer se radi o različitim osobama koje ostvaruju dohotke temeljem dva različita obvezno-pravna odnosa.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu