Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:223-01/03-01/1
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.01.2003
Postupanje u svezi s primjenom JMBG-a
Društvo "A" postavilo nam je pitanje o postupanju u svezi s primjenom JMBG-a koji je kao porezni broj propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) te drugim poreznim zakonima i pravilnicima, budući da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju ("Narodne novine", broj 66/02) ograničena njegova upotreba u javnim ispravama, na koje odgovaramo u nastavku.
Budući da se sustav poreznih evidencija u Poreznoj upravi i kod poreznog obveznika temelji na podacima o JMBG-u, sve dok se ne na odgovarajući način ne osigura zamjena JMBG-a na drugi način konstruiranim poreznim brojem, za funkcioniranje cijelog sustava poreza na dodanu vrijednost te ostalih poreznih oblika njegova upotreba u porezne svrhe zadržava se do daljnjeg.
Molimo da o našem mišljenju izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu