Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/02-01/486
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 10.01.2003
Oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga na motorno vozilo namijenjenog za odvoz kućnog i glomaznog otpada
Grad Hrvatska Kostajnica obratio nam se s upitom postoji li mogućnost da se društvo "A" oslobodi obveze plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga na motorno vozilo namijenjenog za odvoz kućnog i glomaznog otpada. Vozilo je 1995. godine društvo "B" darovalo Gradu Hrvatska Kostajnica te je iste godine uvezeno iz inozemstva. Odlukom od 20. 2.1996. vozilo je Grad Hrvatska Kostajnica darovao društvu "A". Međutim, vozilo do 2001. godine nije korišteno zbog oštećenja, a nakon popravka vozila, prilikom registracije ustanovljeno je da nije plaćen poreza na promet proizvoda i usluga. U nastavku odgovaramo.
Prema odredbama članak 6. stavak 2. točka 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (Narodne novine, broj 95/94, 34/94 i 19/96), koji je bio na snazi 1996. godine, prometom proizvoda koji služe krajnjoj potrošnji i na koje se obračunava porez na promet smatra se između ostaloga i davanje proizvoda bez naknade koje obavi pravna osoba.
Prema odredbama članak 14. stavak 6. istog Zakona, obveznik poreza na promet proizvoda za motorno vozilo koje podliježe obvezi godišnje registracije je pravna osoba i građanin kupac (stjecatelj) motornog vozila.
Člankom 33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), propisano je da se porez na promet proizvoda i usluga kojeg porezni obveznik duguje prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, mora platiti u rokovima i na način propisan odredbama toga Zakona.
Prema navedenom, porezni obveznik je stjecatelj motornog vozila koje podliježe obvezi godišnje registracije odnosno u predmetnom slučaju to je primatelj donacije.
Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava ne može mimo odredaba Zakona, osloboditi pojedinog poreznog obveznika obveze plaćanja poreza.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu