Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-01/11-01/1959
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 09.09.2011
Porezni tretman profesionalnih vatrogasnih postrojba

         Udruga servisa „A“ (Udruga) organizira skup svih ovlaštenih servisa vatrogasnih aparata, te proizvođača i uvoznika vatrogasnih aparata. U dopisu navode da prema novom Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) ovlasti za servise daju proizvođači i uvoznici, a obzirom da servis mogu obavljati i neprofitne organizacije, postavljaju pitanja u vezi obavljanja poduzetničke djelatnosti od strane neprofitnih organizacija u ovom slučaju profesionalnih vatrogasnih postrojba, odnosno jesu li neprofitne organizacije obveznici poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit. 

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Poduzetnikom se, prema odredbi članka 2. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09) smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

 

         Prema odredbama članka 22. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 34. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 i 89/11) poduzetnik, osim poduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a ovoga Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, nema pravo iskazivanja poreza na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza koji mu zaračunaju ostali poduzetnici.

 

         Odredbama članka 34. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je ako poduzetnik tijekom tekuće godine ostvari isporuke koje bi bile oporezive u vrijednosti preko 85.000,00 kuna, postaje poreznim obveznikom od 1. siječnja iduće godine.

 

         Prema odredbi članka 41. Zakona o zaštiti od požara propisano je da ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara ispituje pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba (serviser) ovlaštena od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika, najmanje jednom godišnje, o čemu na aparatu mora postojati vidljiva oznaka. Nadalje člankom 42. Zakona o zaštiti od požara propisano je da Ministarstvo unutarnjih poslova vodi popis pravnih osoba, fizičkih osoba i stručnih službi koje posjeduju ovlaštenje iz članka 40. i 41. toga Zakona, koji se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. 

 

         Dobrovoljna vatrogasna društva mogu prema odredbi članka 12. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) osim vatrogasne djelatnosti, obavljati gospodarske i društvene djelatnosti (najam poslovnog prostora, održavanje vozila, organizaciju kulturnih i športskih priredbi, prijevoz robe i slično) koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti sukladno odredbama posebnih propisa, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog društva.

 

         Člankom 34. Zakona o vatrogastvu propisane su javne ovlasti koje imaju vatrogasne postrojbe u obavljanju vatrogasne intervencije, a koje ne obuhvaćaju i servisiranje vatrogasnih aparata.

 

         Neprofitne udruge smatraju se poduzetnicima, a time i potencijalnim obveznicima poreza na dodanu vrijednost, ako obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga i ako od tih isporuka ostvaruju godišnje prihode u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna. Stoga, ako neprofitna udruga obavlja djelatnost samostalno, trajno i s namjerom ostvarivanja prihoda smatra se poduzetnikom, a ako obavlja oporezive isporuke dobara i usluga u godišnjem iznosu većem od 85.000,00 kuna, postaje i poreznim obveznikom, sa svim obvezama i pravima poreznog obveznika, to znači da na sve svoje poduzetnički motivirane isporuke treba zaračunavati porez na dodanu vrijednost, ali u isto vrijeme ima i pravo na odbitak pretporeza koji su joj zaračunali dobavljači, a koji se odnosi isključivo na poduzetničku djelatnost.

 

Prema tome ako neprofitne organizacije, u konkretnom slučaju profesionalne vatrogasne postrojbe uz neprofitnu djelatnost obavljaju i servis odnosno održavanje vatrogasnih aparata što mogu obavljati i druge pravne osobe i obrti koji su za to ovlašteni, smatramo da servis odnosno održavanje vatrogasnih aparata predstavlja isporuke koje podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. točke 1.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Stoga ako su neprofitne organizacije od obavljanja servisa vatrogasnih aparata u tekućoj godini ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna, postaju obveznikom poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja iduće godine i obvezne su upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u skladu s odredbom članka 40. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

 

         Nadalje, prema članku 2. stavcima 6. i 7. Zakona o porezu na dobit, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. Iznimno ako osobe iz stavka 6. toga članka obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu