Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/07-01/333
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 30.05.2007
Primjena poreznih stopa pdv-a pri oporezivanju godišnjeg paušalnog iznosa za korištenje kampa

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka dostavilo nam je upit što im je postavila tvrtka „A“, u svezi s oporezivanjem godišnjeg paušalnog iznosa za korištenje kampa. U upitu navode da su u paušalnu cijenu koju, na temelju ugovora, plaćaju krajnji korisnici kampa uključene usluge: noćenje osoba, automobil, kamp kućica, električna energija, priključak za vodu, te zimski paušal i postavljaju pitanje da li je u tom slučaju bitan broj dana boravka u kampu (broj dana kada je naplaćena boravišna pristojba)?

 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Mišljenjem Središnjeg ureda Porezne uprave klasa: 410-19/05-01/327, ur.broj: 513-07-21-01/06-2 od 16. svibnja 2006. godine o oporezivanju turističkih usluga porezom na dodanu vrijednost pojašnjeno je da se u skladu s odredbom članka 10.a stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), porezna stopa 10% može primijeniti samo na usluge smještaja u kampovima, dok se na zakup mjesta u kampovima porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 22%.

 

Mišljenjem klasa: 410-19/05-01/327, ur.broj: 513-07-21-01/06-4 od 9. kolovoza 2006. pojašnjeno je da se pod zakupom mjesta u kampovima radi kada pravna ili fizička osoba (zakupodavac) daje u zakup mjesto u kampu drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi (zakupoprimcu) koja će pružiti uslugu smještaja gostima. U slučaju kada zakupodavac zakupoprimcu ispostavlja račun, na naknadu obračunava porez na dodanu vrijednost po stopi 22%.

 

Kada zakupoprimac pruža uslugu smještaja u kampu gostima, tada gostu ispostavlja račun u kojem je porez na dodanu vrijednost obračunan po stopi 10% budući je pružena usluga smještaja u smislu članka 1Oa. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05).

 

U skladu s navedenim zakonskim odredbama na paušalni iznos za korištenje usluga smještaja u kampu što ga plaćaju krajnji korisnici kampa (uobičajeno u razdoblju od travnja do rujna), a koji obuhvaća noćenje osoba, mjesto za automobil, kamp kućicu, električnu energiju, te priključak za vodu, porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi 10%. Obzirom da korisnik kampa može usluge smještaja u kampu koristiti tijekom cijelog razdoblja u kojem je kamp otvoren, ovisno o tome kad to njemu odgovara, to što navedene usluge plaća paušalno ne utječe na vrstu usluge i visinu stope poreza na dodanu vrijednost. Stoga broj dana za koje je naplaćena boravišna pristojba ne utječe na činjenicu da se radi o usluzi smještaja u kampu oporezivoj po stopi 10%.

 

Na uslugu čuvanja kamp prikolice u periodu kada je kamp u najvećem broju slučajeva zatvoren i kada se niti ne može koristiti usluga smještaja u kampu, tzv. zimovanje, o čemu se uglavnom sklapa poseban ugovor o ostavi prikolice u zimskom razdoblju, porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi 22%, jer u tom slučaju nije riječ o usluzi smještaja u kampovima u smislu odredbe članka 10.a stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

 S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu