Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/180
Urudžbeni broj:513-07-21/06-4
Zagreb, 21.12.2006
Oporezivanje časopisa e-Kids

Poduzeće za nakladu, informatiku i edukaciju "A", obratilo nam se s upitom oporezuje li se edukativni časopis e-Kids namijenjen učenicima osnovnih škola porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. Upitu su priložili očitovanje Agencije za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split klasa: 602-01/06-01/27, ur.broj: 561-08/16-01 od 31. kolovoza 2006. godine prema kojem časopis e-Kids u potpunosti zadovoljava i obuhvaća većinu nastavnih tema predviđenih nastavnim planom i programom za djecu uzrasta od 8 do 12 godina i mogu ga koristiti učenici koji od 1. do 4. razreda pohađaju nastavu informatike kroz izvannastavnu aktivnost. Izvannastavna aktivnost iz informatike predviđena je Nastavnim planom i programom za osnovnu školu (Narodne novine, broj 102/06), i to za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, a izvode ju učitelji razredne nastave. Upitu je priloženo i očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za zajedničke programe klasa: 415-02/06-01/00003, ur.broj: 533-12-06-3 od 20. prosinca 2006. godine u kojem Ministarstvo navodi da je na temelju pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje časopis e-Kids u skladu s nastavnim planom i programom te ga preporučuju za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, koji pohađaju nastavu informatike kroz izvannastavnu aktivnost.

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.
 
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Shodno navedenom, časopis e-Kids prema očitovanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za zajedničke programe te očitovanju Agencije za odgoj i obrazovanje nastavno je sredstvo i u skladu je s nastavnim planom i programom, stoga podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% u smislu odredbe članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu