Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/04-01/358
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 09.12.2004
Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost
Izdavačka kuća "A", izdavač znanstvenog časopisa "X", zatražila je mišljenje o tome plaća li se na predmetni časopis porez na dodanu vrijednost po stopi od 0%. Upitu su priložili potvrdu Ministarstva znanosti i tehnologije klasa: 402-07/02-02/249, ur.broj: 533-02/607-02-2 od 26. studenoga 2002., u kojoj je među ostalim navedeno da je časopis "X" (prije časopis "Y") časopis za popularizaciju znanosti u smislu članka 5. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (Narodne novine, broj 59/96 - pročišćeni tekst), Odluku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o sufinanciranju domaćih časopisa u 2004. godini, te mišljenje Ministarstva prosvjete i športa klasa: 602-09/95-01-247, ur.broj: 532-02-4/2-95-01 od 20. srpnja 1995. godine u kojem je navedeno da se časopis "Y" preporučuje kao dodatna (neobvezna) literatura za zemljopis i povijest u osnovnim i srednjim školama.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) i f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% između ostalog, na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, te na znanstvene časopise.
U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04-ispravak) propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na drugim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete i športa ili Ministarstvo znanosti i tehnologije.
U predmetnom dopisu priložena dokumentacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Odluka o sufinanciranju časopisa u 2004, godini ne ispunjava uvjete iz članka 57. stavak 1. točka c) i g) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Naime, Odluka o sufinanciranju časopisa "Y" nema značenje odobrenja koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u slučaju kad je riječ o znanstvenim časopisima ili udžbenicima kao nastavnim sredstvima u svezi s nastavnim planom i programom.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu