Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/04-01/63
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 04.03.2004
Oporezivanje hostije po stopi od 0%
Društvo "A" d.o.o. postavilo nam je pitanje smatraju li se hostije kruhom koji se oporezuje po stopi od 0%.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi č1anka 10a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 127/00) po stopi od 0% oporezuju se sve vrste kruha. Odredbom članka 57. stavak 1. točka a) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 198/03), kruhom koji se oporezuje po stopi od 0% smatraju se sve vrste ispečenog kruha (pšenični, raženi, ječmeni, kukuruzni, kruh od heljde, kruh od soje, kruh od posija i kruh od krumpira) koji se stavlja u promet pod nazivom kruh bijeli, polubijeli, crni, peciva i drugi pekarski proizvodi kao što su kifle, pereci, žemlje, pogače, lepinje, kajzerice, osim svih vrsta kolača, bureka i ostalih pekarskih i slastičarskih proizvoda.
Na temelju ove definicije kruha kao proizvoda koji se oporezuje po stopi od 0%, proizlazi da se hostije ne mogu smatrati proizvodom koji se oporezuje po stopi od 0%.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu