Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/12-01/69
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 21.03.2012
Oporezivanje dječjih sokova sniženom stopom pdv-a

Društvo „A“ d.o.o.,  zatražilo je očitovanje o oporezivanju sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost 10% dječjih sokova „B“ namijenjenih djeci od navršenog četvrtog mjeseca života proizvođača „C“ d.d.. Svom upitu priložili su i Potvrdu Ministarstva zdravlja KLASA: 541-02/10-01/22, URBROJ: 534-08-1-378-12-3 od 17. siječnja 2012. godine da je navedena hrana (sokovi „B“) za dojenčad i malu djecu proizvođača „C“ d.d. upisana u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koji vodi Ministarstvo zdravlja u skladu s člankom 14. Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (Narodne novine broj 41/10). Međutim nadalje u potvrdi se navodi da se tom potvrdom ne utvrđuje sukladnost dječjih sokova s propisima o hrani, već je subjekt u poslovanju s hranom odgovoran da je hrana koju stavlja na tržište u skladu s propisima o hrani.  

           

            U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

            Porez na dodanu vrijednost od prvog ožujka 2012. godine plaća se po stopi 10% na dječju hranu i hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu u skladu s Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu što je propisano člankom 10.a stavkom 2. točkom e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 22/12) i člankom 60. stavkom 2. stavkom točkom e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. 

 

            Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (Narodne novine broj 74/08 i 106/10) propisani su uvjeti koje u pogledu sastava, označavanja i reklamiranja mora ispunjavati početna i prijelazna hrana za dojenčad, prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu namijenjena dojenčadi i maloj djeci.

 

            Obzirom da dostavljenom potvrdom Ministarstva zdravlja nije utvrđena sukladnost dječjih sokova s propisima o hrani, napominjemo da se predmetni sokovi „A“ namijenjeni djeci od navršenog četvrtog mjeseca života mogu smatrati dječjom hranom ako u pogledu sastava, označavanja i reklamiranja ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu.

 

            Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu