Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/11-01/2302
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 08.11.2011
Primjena stope pdv-a na mjesečni časopis

          Društvo „A“  d.o.o., obratio nam se upitom u vezi primjene stope poreza na dodanu vrijednost na mjesečni časopis za vojnu povijest naziva „VP“. U upitu je navedeno da je spomenuti časopis osmišljen kao edukativno – povijesni i znanstveni časopis čiji je cilj prikazati svjetsku i hrvatsku vojnu povijest. Prema navodima u upitu članci i teme obrađene u časopisu objektivno iznose povijesne činjenice pri čemu se iste nastoje nadopuniti prikazivanjem zanimljivih ljudskih priča, fotografija i ostalih materijala kojima je svrha prikladno ukazati na sve aspekte određenog vojnog događaja. Nadalje, dopisu je priloženo službenom mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za zajedničke programe KLASA: 602-01/11-01/00227, URBROJ: 533-12-11-0005 od 27. rujna 2011. u kojem je navedeno da se edukativni časopis „VP“ sukladno pozitivnom stručnom mišljenju Agencije za odgoj i obrazovanje preporuča svim školama kako bi učenicima poslužio kao pomoć u boljem razumijevanju nastave povijesti. Obzirom na navedeno, zatraženo je mišljenje o tome koju je stopu poreza na dodanu vrijednost ispravno primijeniti prilikom oporezivanja predmetnog časopisa.

 

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 10.a stavka 2. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na novine i časopise otisnute na papiru koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju.

 

            Odredbama članka 60. stavka 2. točke b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 i 89/11 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 10% na novine i časopise otisnute na papiru koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju. Novinama i časopisima koji uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju smatraju se one novine i časopisi u čijem sadržaju je više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja.

 

Odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) i f) Zakona propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu kao i na znanstvene časopise.

 

U članku 60. stavka 1. točke c) Pravilnika pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.    imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.    izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3.    imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 60. stavka 1. točke c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

U skladu s navedenim, obzirom da iz službenog mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za zajedničke programe nije razvidno da se časopis „VP“ smatra nastavnim sredstvom izrađenim u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom smatramo da navedeni časopis podliježe oporezivanju po stopi 10% prema odredbama članka 10.a stavka 2. točke b) Zakona odnosno članka 60. stavka 2. točke b) Pravilnika.

 

            Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu