Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/11-01/124
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 14.11.2011
Primjena nulte stope pdv-a na početnu mliječnu hranu za dojenčad

 

Društvo „A“ d.o.o.,  zatražilo je očitovanje o tome može li se sukladno članku 2. točki 3. i 4. te članku 3. stavku 2. Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu (Narodne novine broj 74/08 i 106/10) nulta stopa poreza na dodanu vrijednost primijeniti na početnu mliječnu hranu za dojenčad od mjesec dana starosti, mliječnu hranu za dojenčad od 6 mjeseci starosti te mliječnu hranu za dojenčad od 10 mjeseci starosti.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

            Odredbama članka 10.a stavka 1. točke b) Zakona porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 60. stavka 1. točke b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 i 89/11, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se porez na dodanu vrijednost po stopi od 0% plaća na sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se u promet stavlja pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), te hrana za dojenčad koja služi kao potpuna zamjena za majčino mlijeko u skladu s posebnim propisima.

 

Prema odredbama članka 2. točke 3. i 4. Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu početna hrana jest prerađena hrana za posebne prehrambene potrebe dojenčadi u prvim mjesecima života koja zadovoljava prehrambene potrebe dojenčadi do uvođenja odgovarajućeg dodatnog hranjenja, a prijelazna hrana jest prerađena hrana za posebne prehrambene potrebe dojenčadi kada se uvodi odgovarajuće dodatno sve raznolikije, pretežno tekuće hranjenje. Dojenčad su sukladno točki 5. istoga članka djeca do 12 mjeseci starosti.

 

            Odredbama članka 3. Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu propisano je da se prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana koristi za prehranu dojenčadi koja se prestaje dojiti i maloj djeci kao dodatak njihovoj prehrani te za njihovo postupno prilagođavanje uobičajenoj hrani. Samo se početna i prijelazna hrana za dojenčad smatra zamjenom za majčino mlijeko.

 

            Prema tome, ako se u konkretnom slučaju početna mliječna hrana za dojenčad od mjesec dana starosti, mliječna hrana za dojenčad od 6 mjeseci starosti te mliječna hrana za dojenčad od 10 mjeseci starosti sukladno odredbama Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu smatraju zamjenom za majčino mlijeko tada se navedena mliječna hrana može sukladno odredbama članka 10.a stavka 1. točke b) Zakona i članka 60. stavka 1. točke b) Pravilnika oporezivati po stopi poreza na dodanu vrijednost 0%.

 

            Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu