Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/11-01/1898
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 08.09.2011
Primjena stope 0% pri uvozu knjiga

 

Navedenim dopisom obratili ste se u vezi primjene stope poreza na dodanu vrijednost od 0% prilikom uvoza knjiga, ako se uvoznik ujedno ne pojavljuje i kao nakladnik knjiga koje se uvoze. Naime, Porezna uprava, Područni ured „A“, Ispostava „B“ svojim dopisom KLASA: 471-02/10-01/338, URBROJ: 513-07-17/08-2011-06 zatražila je provjeru ispravnosti primjene nulte stope poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza knjiga, iz razloga što društvo „C“ d.o.o. uvozi knjige iz Bosne i Hercegovine na način da društvo „D“ d.o.o. tiska knjige i potom ih izvozi u Republiku Hrvatsku društvu „C“ d.o.o., pri čemu društvo „C“ d.o.o. u nijednoj knjizi nije naveden kao nakladnik. Stoga Porezna uprava, Područni ured “A“, Ispostava „B“ smatra, a s obzirom na odredbu članka 60. stavka 1. točke c) podstavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 i 89/11) da su knjige i udžbenici dobro tek u trenutku kada ih kao u cijelosti dovršenu knjigu nakladnik isporučuje u tuzemstvu, odnosno u svim drugim isporukama nakon toga, pa se u opisanom slučaju kada društvo „C“d.o.o. iz Splita uvozi knjige ne može primijeniti stopa 0%. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje mogu li se u navedenom slučaju knjige pustiti u slobodan promet uz stopu poreza na dodanu vrijednost od 0%, odnosno je li potrebno u trenutku carinjenja provjeravati tko je nakladnik knjiga koje se uvoze.

 

         Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

 

         Porez na dodanu vrijednost plaća se prema odredbi članka 2. stavka 1. točke 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.

 

Odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 60. stavku 1. točki c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 i 89/11, u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.      imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.      izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3.      imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

Nadalje je navedeno da se u smislu Zakona i Pravilnika smatra da su knjige i udžbenici dobro tek u trenutku kada ih kao u cijelosti dovršenu knjigu nakladnik isporučuje u tuzemstvu, odnosno u svim drugim isporukama nakon toga.

 

Prema navedenom porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% oporezuju se knjige koje su otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu i koje ispunjavaju uvjete propisane člankom 60. stavkom 1. točkom c) Pravilnika.

 

U konkretnom slučaju tuzemno društvo „C“ d.o.o. naručilo je uslugu tiska knjiga u inozemstvu, koje nakon tiskanja kao gotov proizvod uvozi u Republiku Hrvatsku. Prilikom uvoza knjiga tiskanih u inozemstvu primjenjuje se stopa 0%, ako knjige ispunjavaju uvjete propisane člankom 60. stavkom 1. točkom c) Pravilnika neovisno o tome tko je uvoznik i je li uvoznik tih knjiga ujedno i nakladnik knjiga, obzirom da Zakon i Pravilnik ne propisuju primjenu nulte stope poreza na dodanu vrijednost pri uvozu samo za nakladnike.

  

Povratak na prethodnu stranicu