Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/05-01/291
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 01.12.2005
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu odljeva staklenih dijelova posrednika
Muzej grada Zagreb, Zagreb, obratio nam se s upitom o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu odljeva staklenih dijelova spomenika Oltar hrvatske domovine. Odljevi će biti napravljeni u Republici Češkoj prema modelima (kalupima) autora spomenika. Muzej grada Zagreba će gotove odlivene staklene dijelove uvesti u Republiku Hrvatsku. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na uvoz dobara u tuzemstvu pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.
Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona, porezni obveznik je uvoznik iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovog Zakona.
Odredbom članka 9. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da poreznu osnovicu pri uvozu iz članka 2. stavka 1. točke 4. Zakona, čini carinska osnovica utvrđena prema carinskim propisima, uvećana za carinu, druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju u postupku uvoznog carinjenja.
Sukladno navedenom, Muzej grada Zagreba će pri uvozu odlivenih staklenih dijelova spomenika biti obvezan platiti porez na dodanu vrijednost, a obveza nastaje danom nastanka carinskog duga, koji prema članku 7. stavku 5. Zakona obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu