Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/02-01/427
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 29.11.2002
Kupovina plovila putem leasinga kod kojeg se prenosi pravo vlasništva predmeta najma
U svezi s vašim upitom o poreznom tretmanu financijskog leasinga kod kojeg dolazi do prijenosa vlasništva i financijskog leasinga bez prijenosa vlasništva u smislu odredbe članka 42. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) te konkretne primjene na slučaj poreznog obveznika "A" iz Splita, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 3. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) isporuka u općenitom smislu postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost i za to prima odgovarajuću naknadu. Prema odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika, isporuka postoji kada se kupcu omogućuje raspolaganje dobrima. Pri tome je mjerodavno postojanje gospodarskog vlasništva kako je to propisano odredbom članka 5. stavak 2. Pravilnika, a ne posjeda kao stvarne vlasti nad dobrom, odnosno mjerodavno je tko zadržava pravo raspolaganja predmetnim dobrima. Pod raspolaganjem u smislu poreza na dodanu vrijednost razumijeva se pravo gospodarenja nekim dobrom.
Financijski najam (leasing) kod kojeg se prenosi vlasništvo nad predmetom najma u smislu odredbi članka 2. Zakona i članka 42. stavak 3. Pravilnika je načelno isporuka dobra i porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je dobro dano u financijski leasing. Prijenosom vlasništva u smislu ove odredbe smatra se prijenos gospodarskog vlasništva nad predmetom financijskog najma (leasinga).
Prema navodima u upitu račun koji je izdalo društvo "B" kupcu - društvu "B" iz Splita sadrži napomenu da "predmet leasinga ostaje u vlasništvu društva "A" i da do prijenosa vlasništva u korist primatelja leasinga ne može doći do potpune isplate predmeta leasinga. Primatelj leasinga aktivira predmet u svom računovodstvu i vrši otpis predmeta prema važećim zakonskim propisima".
Ugovorom je također prema vašim navodima određeno da će "po isteku trajanja leasinga, po uplati zaključne rate i uplati ostatka vrijednosti davatelj leasinga prenijeti vlasništvo nad predmetom leasinga na primatelja leasinga. Ukoliko primatelj leasinga odluči da predmet leasinga ne otkupi, predmet leasinga će o svom trošku vratiti davatelju leasinga."
Propisima o porezu na dodanu vrijednost nije pobliže definiran pojam financijskog leasinga pa se koriste odredbe Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92), odnosno Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00).
Ako transakcija obavljena na temelju predmetnog ugovora o leasingu ispunjava uvjete (prijenos rizika i koristi svojstvenih vlasništvu odnosno pravo korištenja pri čemu je predmet leasinga u gospodarskom vlasništvu primatelja leasinga) propisane u MRS-u 17. da se ovaj najam kvalificira kao financijski najam tada u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o računovodstvu, najmoprimac iskazuje predmet leasinga u svojim poslovnim knjigama kao svoju imovinu i amortizira je tijekom razdoblja trajanja leasinga odnosno vijeka trajanja predmeta leasinga.
Tada se i u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost smatra da je došlo do isporuke odnosno prijenosa vlasništva u gospodarskom smislu kako je to određeno člankom 5. stavak 1. i člankom 42. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
U tom slučaju za davatelja leasinga porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je isporučeno dobro-predmet najma, a primatelj leasinga-porezni obveznik koji porez plaća prema izdanim računima, ima pravo na odbitak pretporeza u istom obračunskom razdoblju ako su ispunjeni uvjeti propisani za odbitak pretporeza prema odredbama članka 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Ako je primatelj leasinga porezni obveznik koji porez plaća prema primljenim (naplaćenim) naknadama, on prema odredbi članka 17. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ima pravo na odbitak pretporeza ako je plaćen, što u slučaju otplate u ratama znači odbitak pretporeza prema dinamici plaćanja, a nema mogućnost odbitka ukupnog pretporeza iskazanog u računu za isporuku dobra o čemu smo se izjasnili u našem pismu klasa: 410-01/02-01/56 od 19. ožujka 2002. godine.
Prema tome, za utvrđivanje prava na pretporez u konkretnom slučaju potrebno je sagledati cijelu transakciju tj. kako su je u poreznom i gospodarskom smislu iskazali isporučitelj i primatelj predmeta leasinga.
Ako nakon isteka roka financijskog leasinga primatelj leasinga ne koristi opciju za kupnju predmeta leasinga i vrati predmet leasinga davatelju leasinga, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost dolazi do isporuke dobra od strane primatelja leasinga u čijem je gospodarskom vlasništvu predmet leasinga bio za vrijeme trajanja najma.
Odredbom članka 42. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je ako se kod financijskog najma ne prenosi pravo vlasništva nad predmetom najma, tada porezna obveza nastaje u visini najamnine koja se odnosi na obračunsko razdoblje.
Financijski najam kod kojeg se ne prenosi vlasništvo je najam kod kojeg u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost ne dolazi do isporuke predmeta najma s najmodavca na najmoprimca i slijedom toga ne nastaje obveza poreza na cijelu vrijednost predmeta najma.
U tom smislu je pojam "financijski najam kod kojeg se ne prenosi vlasništvo" iz članka 42. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, sadržajno jednak pojmu "poslovni najam" u smislu odredbi MRS-a 17.


Povratak na prethodnu stranicu