Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:00
Urudžbeni broj:00
Zagreb, 09.12.2010
Povrat pdv-a inozemnim poduzetnicima i registriranje

 

POVRAT PDV-a INOZEMNIM PODUZETNICIMA

 

Prema odredbama članka 21.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost Inozemni poduzetnici odnosno porezni obveznici koji u Republici Hrvatskoj nemaju sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu i ne obavljaju isporuke dobara i usluga u Republici Hrvatskoj imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost koji su im zaračunali porezni obveznici na području Republike Hrvatske za isporuke pokretnih dobara i obavljene usluge. Povrat poreza na dodanu vrijednost ostvaruje se putem zahtjeva za povrat poreza.

 

Poslovnom jedinicom u smislu Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne smatra se predstavništvo pravne osobe, registrirano u Republici Hrvatskoj prema propisima koji uređuju to područje.

 

Inozemni poduzetnici imaju pravo na povrat poreza za isporuke pokretnih dobara i obavljene im usluge koje su koristili u svrhu obavljanja poduzetničke djelatnosti.

 

Pravo na povrat poreza ne može se ostvariti ako je povrat poreza korišten po drugim osnovama.

 

Pravo na povrat poreza imaju porezni obveznici iz članka 21.a stavka 1. Zakona koji u razdoblju za koje traže povrat poreza nisu obavljali isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, osim:

 

a) prijevoznih i s prijevozom povezanih usluga koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost na temelju odredaba članka 12. točke 31. i 34. i članka 13. Zakona,

 

b) usluga za koje je domaći primatelj usluga obvezan obračunati i uplatiti porez na temelju članka 19. stavka 2. Zakona.

 

Inozemni poduzetnici imaju za isporuke pokretnih dobara i obavljene usluge pravo na povrat poreza u skladu s odredbama članka 20. i 22.f Zakona i pod uvjetima i u opsegu pod kojim tuzemni porezni obveznici imaju pravo na povrat poreza u državi podrijetla tog poreznog obveznika odnosno podnositelja zahtjeva.

 

Da bi ostvarili pravo na povrat poreza inozemni poduzetnici zahtjev za povrat poreza moraju predati

 

Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb

 

Avenija Dubrovnik 32

 

10 000 ZAGREB

 

najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka kalendarske godine na koju se zahtjev odnosi.

 

Zahtjev za povrat poreza može podnijeti inozemni porezni obveznik koji svoj porezni status dokazuje potvrdom porezne službe države u kojoj je registriran kao porezni obveznik.

 

Potvrda mora obuhvaćati razdoblje za koje se traži povrat poreza i ne smije biti starija od šest mjeseci.

 

Potvrda o poreznom statusu poreznog obveznika mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i adresu poreznog ureda kod kojeg je podnositelj zahtjeva registriran kao obveznik poreza na promet odnosno poreza na dodanu vrijednost,

 

2. ime i prezime ili naziv tvrtke poreznog obveznika, djelatnost te adresu prebivališta odnosno sjedišta poreznog obveznika,

 

3. očitovanje da je porezni obveznik upisan u registar poreznih obveznika poreza na promet odnosno poreza na dodanu vrijednost,

 

4. datum izdavanja potvrde,

 

5. pečat i potpis.

 

Zahtjev za povrat poreza može u ime inozemnog poduzetnika podnijeti i njegov zastupnik – opunomoćenik.

 

Ako se zahtjev za povrat poreza podnosi preko zastupnika – opunomoćenika, zahtjevu je obvezno priložiti punomoć poreznog obveznika.

 

Zastupnik – opunomoćenik poreznog obveznika mora biti tuzemni porezni obveznik.

 

Zahtjev za povrat poreza podnosi se na obrascu ZP-PDV koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a otisnut je na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Pri obradi prvog zahtjeva za povrat, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Područni ured Zagreb inozemnom poduzetniku će odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj prema odredbama posebnog propisa, ako ga poduzetnik već ne posjeduje.

 

Dodijeljeni osobni identifikacijski broj inozemni poduzetnik odnosno njegov zastupnik obvezan je upisati pri podnošenju zahtjeva za povrat poreza u obrazac ZP-PDV na za to predviđeno mjesto.

 

Razdoblje za povrat poreza mora obuhvatiti najmanje tri mjeseca zaredom, a može se odnositi najviše na jednu kalendarsku godinu.

 

Zahtjev za povrat poreza može se podnijeti samo za iznose poreza preko 1.000,00 kuna.

 

Razdoblje za povrat poreza može biti i manje od tri mjeseca, ako se odnosi na razdoblje koje obuhvaća kraj kalendarske godine – npr. mjesece studeni i prosinac ili samo mjesec prosinac.

 

Zahtjevu za povrat poreza prilažu se izvornici računa koji moraju sadržavati sve podatke iz članka 15. stavka 3. Zakona.

 

Nakon odobrenog povrata poreza Porezna uprava poništava izvornike računa pečatom s natpisom »iskorišteno pravo na povrat poreza« i vraća ih poduzetniku.

 

Poduzetnik na poleđini zahtjeva sam specificira račune po kojima traži povrat poreza.

 

Porezna uprava donosi rješenje u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja cjelovitog zahtjeva za povrat poreza na dodanu vrijednost i doznačuje traženi iznos poreza poreznom obvezniku na njegov nerezidentni kunski račun otvoren kod banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji u zahtjevu naznači porezni obveznik odnosno njegov opunomoćenik ili na račun opunomoćenika u Republici Hrvatskoj.

 

Troškove platnog prometa za doznačeni iznos poreza na nerezidentni račun snosi inozemni poduzetnik.

 

Ako Porezna uprava ospori zahtjev u cijelosti ili djelomično izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat ili donosi rješenje o novoutvrđenom iznosu poreza za povrat.

 

Poduzetnik ima pravo žalbe na rješenje o odbijanju zahtjeva ili na rješenje o novoutvrđenom iznosu za povrat.

 

Ako je porez vraćen, a naknadno se ispostavi da su podaci iz zahtjeva netočni, poduzetnik je obvezan vratiti isplaćeni iznos.

 

Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja i naplate poreza te provođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

 

 

 

REGISTRIRANJE INOZEMNOG PODUZETNIKA ZA POTREBE PDV-a

 

 

Porezni obveznik je prema članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona i inozemni poduzetnik odnosno poduzetnik koji na području Republike Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona. Inozemni poduzetnik postaje porezni obveznik kad u tuzemstvu isporučuje dobra ili obavlja usluge osim ako obavlja usluge za koje je domaći poduzetnik obvezan obračunati i platiti porez prema članku 19. stavku 2. Zakona.

 

Kad inozemni poduzetnik postane porezni obveznik na njega se primjenjuju odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost osim ako nije drugačije propisano. Prije početka obavljanja oporezivih isporuka dobara i usluga u tuzemstvu taj poduzetnik obvezan je imenovati poreznog zastupnika.

 

Porezni zastupnik koji zastupa poreznog obveznika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona mora biti registriran u tuzemstvu kao obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni zastupnik ne može biti podružnica niti poslovna jedinica strane pravne osobe.

 

Porezni zastupnik mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave poreza i obavljanja svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem poreza poreznog obveznika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Porezni zastupnik podnosi Poreznoj upravi Područnom uredu Zagreb zahtjev za izdavanje rješenja o poreznom zastupanju poduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona i u njegovo ime podnosi Područnom uredu Zagreb prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost najkasnije u roku od 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti tog poduzetnika u tuzemstvu. Porezna uprava izdaje poreznom zastupniku rješenje kojim se odobrava porezno zastupanje uz uvjet da zastupnik zadovoljava propisane uvjete za obavljanje poslova poreznog zastupanja, a inozemnom poduzetniku osobni identifikacijski broj prema odredbama posebnog propisa i rješenje o upisu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

 

Prijava za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost podnosi se na obrascu P-PDV 2. Uz prijavu potrebno je priložiti punomoć ili ugovor o poreznom zastupanju, potvrdu porezne uprave države u kojoj porezni obveznik ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik te izjavu ili drugi dokaz o namjeri obavljanja isporuka dobara i usluga na području Republike Hrvatske. Porezni obveznik iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona ne može opunomoćiti više od jednog poreznog zastupnika istovremeno.

 

Porezni zastupnik pri podnošenju prijave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost za inozemnog poduzetnika odnosno poreznog obveznika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona kojeg zastupa u obrascu P-PDV 2 navodi sljedeće podatke:

 

1. U redni broj I. prijave upisuju se opći podaci o inozemnom poduzetniku odnosno zastupanom poreznom obvezniku: naziv odnosno ime i prezime poreznog obveznika, država i adresa sjedišta, te porezni broj u državi sjedišta. Ovdje se upisuju i podaci o obliku vlasništva, djelatnosti koju obavlja poduzetnik i predviđenom razdoblju obavljanja isporuka u Republici Hrvatskoj, te osobni identifikacijski broj koji poreznom obvezniku dodjeljuje Porezna uprava.

 

2. U redni broj II. prijave upisuju se opći podaci o poreznom zastupniku kao što su naziv odnosno ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresa.

 

3. U rednom broju III. podatke popunjava i ovjerava ovlašteni službenik Porezne uprave.

 

Porezna uprava odbit će zahtjev za izdavanje rješenja za porezno zastupanje ili ukinuti već izdano rješenje ako je porezni zastupnik kažnjen na temelju pravomoćnog rješenja za prekršaj odnosno ako je dužnik poreza ili drugih javnih davanja.

 

Porezni zastupnik jamči za plaćanje poreza, kazni i zateznih kamata u vezi s poreznim dugom poreznog obveznika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona, Porezni obveznik i porezni zastupnik solidarno su odgovorni za obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

 

Porezni obveznik iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona za obavljene isporuke obračunava porez na dodanu vrijednost prema izdanim računima, a porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su isporučena dobra ili obavljene usluge, dok su obračunska razdoblja prema članku 16. stavku 2. Zakona od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

 

Porezni obveznici iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona obvezni su uz propisane podatke iz članka 15. stavka 3. odnosno članka 15. stavka 6. Zakona iskazati i ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poreznog zastupnika.

 

Porezni obveznik koji porez plaća prema izdanim računima, mora izdavati račune s posebnom oznakom R-1.

 

Porezni zastupnik je obvezan podnositi za poreznog obveznika kojeg zastupa prijavu poreza na obrascu PDV Poreznoj upravi Područnom uredu Zagreb do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja, a konačni obračun poreza do kraja travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu PDV-K. U slučaju prestanka poslovanja poreznog obveznika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona u tuzemstvu porezni zastupnik obvezan je u roku od tri mjeseca od dana prestanka poslovanja poreznog obveznika predati konačni obračun poreza na obrascu PDV-K.

 

Porezni zastupnik mora obavijestiti Poreznu upravu Područni ured Zagreb o datumu prestanka obavljanja isporuka poreznog obveznika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona u tuzemstvu. Porezna uprava Područni ured Zagreb brisati će poreznog obveznika iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost na temelju zahtjeva kojeg podnosi porezni zastupnik i o tome donosi rješenje nakon što porezni obveznik odnosno porezni zastupnik podmiri porezne obveze. Prije donošenja rješenja potrebno je predati konačni obračun poreza na obrascu PDV-K i podmiriti preostale porezne obveze do dana izvješćivanja Porezne uprave o prestanku obavljanja isporuka dobara i usluga poreznog obveznika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona. 

Povratak na prethodnu stranicu