Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/295
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 28.03.2002
Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima
U povodu pisma iz Ureda Predsjednika - Odsjeka za odnose s građanstvom, broj 07-071-02-316/2-VB od 20. ožujka 2002, koje nam je upućeno radi mišljenja, a u svezi pitanja gospodina "A" o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima prema hrvatskim poreznim propisima, u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 21. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je da kupac strani državljanin, koji u okviru osobnog putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu ima pravo tražiti povrat poreza na dodanu vrijednost za iznesena dobra ako je iznos svakog pojedinačnog računa viši od 500,00 kuna. To pravo na povrat ne vrijedi za naftne derivate. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa.
U članku 120. stavku 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96 do 54/01), propisano je da pri povratu poreza na dodanu vrijednost moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:
1.da je vrijednost kupljenih dobara po jednom računu veća od 500,00 kuna
2.da je porezni obveznik — prodavatelj za prodana dobra izdao popunjen obrazac PDV-P
3.da je kupac strani državljanin iznio u inozemstvo dobra kupljena u Republici Hrvatskoj. Pod iznošenjem dobara razumijeva se i slanje proizvoda poštom ili na drugi odgovarajući način pod uvjetom da kupljena dobra prijeđu granicu Republike Hrvatske. Pri kupnji plovila i proizvoda koji se u njih ugrađuju, a ostaju na vezu u Republici Hrvatskoj kupac-strani državljanin ima pravo na povrat plaćenog poreza bez njihovog iznošenja iz zemlje pod uvjetom da je obavljeno izvozno-uvozno carinjenje u smislu odredbi Zakona o trgovini.
4.da su kupljena dobra dana na uvid carinarnici koja nakon uvida i provedenog carinskog postupka ovjerava obrazac PDV-P i upisuje nadnevak prelaska dobara preko granice Republike Hrvatske.
Na zahtjev kupca - stranog državljanina, prodavatelj izdaje obrazac PDV-P, te ga kupac popunjava u dva primjerka od kojih se izvornik daje kupcu, a kopiju prodavatelj odlaže u svoju dokumentaciju.
Kupcu ili podnositelju zahtjeva vraća se plaćeni porez na dodanu vrijednost ako u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa dostavi ovjereni izvornik obrasca PDV-P prodavatelju od kojega je kupio dobra. Ako kupac ili podnositelj zahtjeva ovjereni izvornik obrasca PDV-P dostavlja poštom, mora naznačiti broj računa na koji mu se može vratiti plaćeni porez na dodanu vrijednost.
Molimo da odgovor uputite podnositelju zahtjeva gospodinu "A".
Povratak na prethodnu stranicu