Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/08-01/143
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-02
Zagreb, 23.12.2008
Pravo na odbitak pretporeza kod priređivanja igara na sreću u igračnicama i na automatima

 Društvo „A“ d.o.o., postavilo nam je pitanje vezano za klijenta kojem pruža knjigovodstvene usluge. Naime, radi se o društvu koje se, pored osnovne djelatnosti (hoteljerstvo i turizam), u dijelu građevinskog objekta planira baviti i priređivanjem posebnih igara na sreću u igračnicama i na automatima. Obzirom na navedeno postavlja se pitanje o pravu na odbitak pretporeza po ulaznim računima za izgradnju i adaptaciju tog dijela objekta, po ulaznim računima za nabavu opreme koja je namijenjena za igre na sreću, te pravu na odbitak pretporeza po ulaznim računima koji se odnose izravno na poslovanje vezano za priređivanje igara za sreću. Napominje se i mogućnost da se prostor nakon isteka koncesije prenamijeni za djelatnost koja nije oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.       

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, od broja 47/95 do 76/07) priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i automat klubovima te klađenje oslobođeno je plaćanja poreza na dodanu vrijednost, a poduzetnik koji obavlja ove djelatnosti ne zaračunava porez na dodanu vrijednost na računima za isporučena dobra i obavljene usluge te nema pravo odbitka pretporeza po ulaznim računima za nabavljenu opremu za igre na sreću (ruleti, poker stolovi, automati).

Sukladno članku 20. stavak 6. Zakona i članku 104. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, od broja 60/96 do 34/08), poduzetnici koji dijelom obavljaju isporuke dobara i usluga oslobođene plaćanja poreza, a dijelom isporuke koje nisu oslobođene, imaju pravo na odbitak pretporeza u dijelu koji se odnosi na oporezive isporuke. U tom slučaju u knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenim evidencijama treba osigurati podatke o pretporezu koji se odnosi na oporezive i neoporezive isporuke dobara i usluga. Iznimno, ako poduzetnik ne može u knjigovodstvu ili izvanknjigovodstveno osigurati podatke o pretporezu koji se odnosi na oporezive odnosno neoporezive isporuke (opći troškovi – režije, dugotrajna imovina i sl.), pripadajuće iznose utvrđuje procjenom.          

Odredbama članka 113. stavak 1. Pravilnika propisano je ako se glede nekog gospodarskog dobra, unutar roka od 5 godina od početka uporabe, promijene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon promjene obavlja ispravak pretporeza. Kada se radi o nekretninama, tada se umjesto razdoblja od pet godina uzima razdoblje od deset godina. Prestanak obavljanja oslobođenih isporuka iz članka 11. Zakona i početak obavljanja oporezivih isporuka smatraju se promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza sukladno članku 115. stavak 2. Pravilnika.

 Člankom 117. stavak 1. i  2. Pravilnika  propisano je kad poduzetnik koristi dobra i usluge u okviru svoje poduzetničke djelatnosti za isporuke dobara i usluge po kojima je dopušten odbitak pretporeza i za isporuke po kojima je isključen odbitak pretporeza, tada iznose pretporeza treba podijeliti na dio koji se može odbiti i na dio koji se ne može odbiti. Podjela pretporeza utvrđuje se prema stvarnoj uporabi primljenog dobra ili korištene usluge.  Stavak 4. članka 117. Pravilnika propisuje da je kod građevinskih objekata mjerilo za podjelu pretporeza prvenstveno odnos korištenih površina.

U skladu s navedenim, porezni obveznik koji se planira baviti priređivanjem posebnih igara na sreću u igračnicama i na automatima nema pravo odbitka pretporeza temeljem ulaznih računa za adaptaciju dijela građevinskog objekta koji će biti namijenjen za priređivanje igara na sreću te ulaznih računa vezanih za poslovanje i nabavu opreme namijenjene za igre na sreću. U slučaju prestanka obavljanja navedene djelatnosti i prenamjene dijela građevinskog objekta unutar razdoblja od deset godina porezni obveznik ima pravo na ispravak pretporeza sukladno odredbama članka 113. stavak 1. i člankom 115. stavak 2. Pravilnika o  porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu