Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/10-01/69
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 06.05.2010
Zakup dijela domova zdravlja

 

Primili smo upit Doma zdravlja“A“, u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost, kako se navodi u upitu, na privilegirani najam za koji dom zdravlja, odnosno zakupodavac ispostavlja račun temeljem odluke Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi zakupcu odnosno liječniku primarne zdravstvene zaštite.

 

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

 

Porez na dodanu vrijednost plaća se, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 94/09.), na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba i novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

Sukladno odredbi članka 11. stavak 1. točka b) Zakona i članka 63. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge koje se obavljaju na temelju javnih ovlasti, sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama, usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode te isporuke dobara povezane s liječenjem koje obave navedene ustanove.

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi očitovalo se dopisom KLASA: 022-03/10-01/05, URBROJ: 534-07-10-04, od 25. ožujka 2010. u vezi zakupa poslovnih prostora zdravstvenih ustanova, u kojem je navedeno da je Pravilnikom o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (Narodne novine br. 80/07.) definirano obavljanje zdravstvene djelatnosti u zakupu na razini primarne zaštite na način koji podrazumijeva izravnu i neodvojivu vezu između zakupa poslovnog prostora i obavljanja zdravstvene djelatnosti (liječenja, odnosno pružanja zdravstvenih usluga).

 

Javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti mogu obavljati, sukladno odredbi članka 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, br. 150/08. i 155/09.), na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene ustanove ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom. Na osnovi koncesije može se obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike, medicine rada i zdravstvene njege u kući.

 

Ako prostor za obavljanje djelatnosti koncesionaru daje u zakup dom zdravlja, zakupninu plaća koncedent, što je propisano odredbom članka 41. stavak 10. istoga Zakona. Koncedent je u postupku davanja koncesija županija, odnosno Grad Zagreb.

Obzirom da Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, odredbama o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, nije propisano oslobođenje za najam poslovnog prostora, za uslugu zakupa poslovnih prostora, odnosno dijelova doma zdravlja, dom zdravlja je obvezan ispostaviti račun zakupcu odnosno liječniku primarne zdravstvene zaštite sa obračunanim porezom na dodanu vrijednost, obzirom da je navedena usluga zakupa poslovnog prostora oporeziva sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1.a) Zakona.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu