Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/10-01/572
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 20.07.2010
Ulazak u sustav pdv-a ako su troškovi veći od 85.000,00 kuna

 

Dom za starije i nemoćne osobe „A“, obratio nam se upitom u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Naime, prema navodima u upitu Opća bolnica „B“ smjestila je svoj Odjel fizikalne terapije u prostoru koji je u vlasništvu doma i za koji je temeljem sklopljenog ugovora obvezna plaćati stvarne troškove električne energije, grijanja i vode. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje da je li Dom za starije i nemoćne osobe „A“ obvezan upisati se u sustav poreza na dodanu vrijednost ako Općoj bolnici „B“ za troškove električne energije, grijanja i vode fakturira iznos veći od 85.000,00 kuna.

 

         Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona i članka 54. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je  osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.

 

         Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavak 3. i članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona, a u vezi s odredbom članka 22. stavak 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna.

 

U skladu s navedenim, obzirom da ispostavljanje računa za troškove električne energije, grijanja i vode predstavlja način prevaljivanja troškova odnosno „prefakturiranje“ navedenih troškova Općoj bolnici „B“ u tom slučaju troškovi su zapravo nadoknada učinjenih izdataka Doma za starije i nemoćne osobe „A“ koji su sastavni dio ukupne naknade koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća porez na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. Zakona. Stoga je Dom za starije i nemoćne osobe „A“ obvezan upisati se u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost takvih isporuka u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu