Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/10-01/654
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 17.05.2010
Ulazak u sustav pdv-a od 01. siječnja 2010.

Hrvatska udruga „A“, obratila nam se upitom u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2010. U upitu je navedeno da udruga nema vlastite prihode osim prihoda od kotizacija za organizaciju stručnih skupova ravnatelja koji prelaze iznos od 85.000,00 kuna godišnje.

 

         Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavak 3. i članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona, a u vezi s odredbom članka 22. stavak 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna.

 

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka f) Zakona i članka 68. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) porez na dodanu vrijednost ne plaća se na usluge što ih obavljaju udruženja osoba isključivo svojim članovima a koje su u zajedničkom interesu svih članova pod uvjetom da svi članovi obavljaju istu djelatnost oslobođenu plaćanja poreza na dodanu vrijednost ili za tu djelatnost nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost. Usluge su oslobođene plaćanja poreza ako su namijenjene neposredno za obavljanje djelatnosti članova udruženja, uz uvjet da članovi udruženju nadoknađuju samo svoj dio ukupnih troškova za obavljene im usluge i da takvo oslobođenje ne dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja. Ako udruženje obavlja usluge trećim osobama te usluge nisu oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

 

         Odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene usluge predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

 

Prema odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika, usluge i isporuke dobara iz stavka 1. istoga članka oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 

Odredbama članka 88. Pravilnika propisno je da ako poduzetnik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga iz članka 11. i 11.a Zakona, obavlja i oporezive isporuke dobara i usluga te isporuke podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavka 1. Zakona kojim je propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

U skladu s navedenim, obzirom da se usluge organizacije stručnih skupova ravnatelja u smislu članka 2. stavak 1. Zakona smatraju oporezivim uslugama Hrvatska udruga „A“ obvezna je upisati se u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost takvih usluga u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.

 

Napominjemo, u slučaju da Hrvatska udruga „A“ isključivo od svih svojih članova za obavljene usluge organizacije stručnih skupova zahtijeva samo nadoknadu njihova dijela troškova kao što su primjerice troškovi predavača i ostali troškovi u vezi stručnih skupova tada se navedene usluge organizacije mogu smatrati oslobođenim uslugama u smislu članka 11. stavak 1. točka f) Zakona i članka 68. stavak 1. i 2. Pravilnika pod uvjetom da takvo oslobođenje ne dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja. U protivnom ako se radi o kotizaciji za seminare koji imaju određenu tržišnu cijenu koja se naplaćuje za sudjelovanje na seminaru tada Hrvatska udruga „A“ postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 22. Zakona.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu